Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti Inspecto s.r.o., IČO: 03196241, se sídlem Velkopřevorské náměstí 488/5, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl C, vložka 228665 (dále jen „Provozovatel“) pro užívání služby poskytované Provozovatelem, která umožňuje vytváření, archivaci a správu technických revizních zpráv skrze webovou stránku [https://portal.inspecto.online] či skrze mobilní aplikaci INSPECTO (dále jen „Služba“). Služba je určená osobám s oprávněním k výkonu činnosti revizního technika (fyzickými osobami a právnickými osobami zajišťujícími technické revize prostřednictvím fyzických osob k tomu pověřených) (dále společně jen „Uživatelé“). Technické požadavky na provoz aplikace jsou specifikovány na www.inspecto.online 
(dále jen „Obchodní podmínky“)

1. Předmět obchodních podmínek

1.1. Provozovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami umožňuje Uživatelům využít Službu za účelem vytváření, archivace a správy technických revizních zpráv a s tím souvisejících funkcí. Konkrétní obsah a rozsah Služby se odvíjí od vybrané edice Služby dle nabídky na stránce www.inspecto.online

1.2. Služba je poskytována za úplatu (dále jen „Předplatné“). Výše a způsob hrazení Předplatného je specifikován v Příloze č. 1 těchto Obchodních podmínek (dále jen „Ceník“), která je dostupná na www.inspecto.online a je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek. V rámci Ceníku je uvedeno, jaké části Služby podléhají jakým cenám a Uživatel má možnost si uhrazením ceny za příslušné části Služby (zejm. moduly) rozšířit obsah odebírané Služby dle popisu v Ceníku a dokumentaci dle odst. 1.1 těchto Obchodních podmínek.

2. Služba

2.1. Ke Službě je možné přistupovat skrze internetovou stránku portal.inspecto.online a/nebo skrze mobilní aplikaci Inspecto (dále obsah webu i mobilní aplikace společně jen „Aplikace“). Kde se mluví o Aplikaci, myslí se tím i počítačový program zajišťující chod Služby.

2.2. Uživatelům je Služba v úplném rozsahu poskytována od chvíle, kdy
a) je úspěšně dokončena jejich registrace dle článku 3 těchto Obchodních podmínek, a zároveň
b) je řádně zaplaceno Předplatné v souladu s těmito Obchodními podmínkami a Ceníkem.
2.3. V případě, že je dokončena registrace dle článku 3 těchto Obchodních podmínek, avšak cena Předplatného není řádně uhrazena, má Provozovatel právo omezit Uživateli přístup ke Službě a/nebo k jejím libovolným funkcím do doby, než bude Předplatné řádně uhrazeno. Tímto nejsou dotčeny další zákonné nároky Provozovatele z prodlení Uživatele.

2.4. Služba (včetně Aplikace) může být čas od času aktualizována a přidány nové funkce. Toto probíhá automaticky a tyto Obchodní podmínky se vztahují i na aktualizovanou Službu. Uživatel není oprávněn změny odmítnout, neboť Služba je poskytována „tak jak je“. Uživatel má však možnost kdykoli ukončit užívání Služby.

3. Registrace, uživatelský účet

3.1. Služba je Uživateli poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí služby, která vzniká dokončením registrace Uživatele na registrační stránce https://portal.inspecto.online či v rámci mobilní aplikace Inspecto (dále jen „Smlouva o poskytnutí Služby“).

3.2. Při registraci Uživatel povinně vyplní následující údaje:
a) e-mailová adresa,
b) jméno a příjmení v případě fyzické osoby / název společnosti a IČO v případě právnické osoby,
c) heslo,
d) potvrzení hesla

3.3. Pokud Uživatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v registraci.

3.4. Veškeré údaje, které Uživatel při registraci uvádí, musí být správné, aktuální a pravdivé. Při jakékoli jejich pozdější změně je Uživatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého uživatelského účtu (dále jen „Účet“). Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Uživatel uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje v rámci Účtu dle tohoto odstavce.

3.5. Při registraci Uživatel potvrdí, stisknutím tlačítka registrovat že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Zásadami o ochranně osobních údajů, že s jejich zněním souhlasí.

3.6. O úspěšné registraci a uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby bude Uživatel bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při registraci.

3.7. Uživatel využívá Službu výhradně prostřednictvím svého vlastního Účtu. Účet je Uživateli vytvořen po úspěšném dokončení registrace.

3.8. Uživatel, který je právnickou osobou, je oprávněn zpřístupnit svůj Účet za účelem užívání Aplikace fyzickým osobám, které pověřil prováděním výkonu revizní činnosti. Jeden modul je vždy určen pouze jednomu reviznímu technikovi nebo je možná kombinace různých modulů pro jednoho revizního technika, použití jednoho modulu více revizními techniky je považováno za porušení licenčních podmínek. Maximální možný počet fyzických osob, které mohou zároveň využívat Službu prostřednictvím účtu jednoho Uživatele, je určen rozsahem Objednané Služby dle Ceníku. Uživatel nese veškerou odpovědnost za užívání Aplikace třetími osobami, jako by ji užíval sám.

3.9. Pro přístup do Účtu je třeba zadat přihlašovací údaje, které Uživatel uvedl při registraci. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit. Uživatel je povinen zabránit jakémukoli neoprávněnému přístupu ke svým přístupovým údajům. Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu Uživatele co nejdříve své přístupové údaje změnit.

3.10. Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na Účet v důsledku nedodržení povinností Uživatele vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

3.11. Uživatel je oprávněn údaje uvedené ve svém Účtu kdykoli upravit či změnit.

3.12. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Účtu prostřednictvím emailu podpora@inspecto.online. Provozovatel jej v takovém případě zruší bez zbytečného odkladu. Uživatel nemá v takovém případě nárok na vrácení poměrné části již zaplaceného Předplatného.

4. Práva a povinnosti uživatelů

4.1. Uživatel se zavazuje využívat Službu výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli jiným účelům nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Uživatel se potom především zavazuje, že
a) nebude při užívání Služby nebo v důsledku užívání Služby zasahovat do práv třetích osob, Provozovatele nebo ostatních Uživatelů,
b) nebude neoprávněně zasahovat do Aplikace, a nebude se pokoušet získat přístup do Aplikace jiným způsobem, než pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní, zejména nebude jakýmkoli způsobem rozmnožovat, pozměňovat, provádět dekompilaci či jinak zasahovat do Aplikace, souvisejících zdrojových kódů a dokumentace, pokud k tomu není výslovně oprávněn,
c) nebude užívat Aplikaci způsobem, který by ji mohl poškodit (včetně zásahu do hardware, na kterém je Aplikace zprovozněna)
d) nebude neoprávněně zpracovávat osobní údaje Uživatelů,
e) nebude tajit, zakrývat či falšovat svou totožnost či odbornou způsobilost
f) nebude Službu provozovat na zařízeních, kde je rootovaný operační systém.
4.2. Uživateli se dále výslovně zakazuje umisťovat či jinak zpracovávat nebo šířit prostřednictvím Služby obsah, který zejména:
a) porušuje práva duševního vlastnictví (zejména práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům, obchodní firmy, práva autorského a právy s autorským právem souvisejícími, osobnostními právy atp.) či jde o nekalosoutěžní jednání,
b) nabádá k páchání trestné činnosti nebo jiného deliktního jednání nebo takové jednání schvaluje, či jinak podporuje pachatele takové činnosti,
c) obsahuje nepravdivé údaje o třetí osobě, který by mohl takovou osobu poškodit,
d) obsahuje pornografická díla,
e) podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka,
f) je z jakéhokoli důvodu protiprávním.
4.3. Uživatel se zavazuje zajistit, že podmínky užívání Služby uvedené v tomto článku 4 Obchodních podmínek budou dodržovány i ze strany třetích osob, kterým Uživatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami Službu zpřístupní. Uživatel nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající na jeho Účtu, nehledě na to, zda ji činí Uživatel, osoba Uživatelem pověřená či jiná třetí osoba.

5. Práva a povinnosti provozovatele

5.1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu Služby, přidávat nebo odebírat funkce Aplikace a jejích součástí.

5.2. Provozovatel není povinen dohlížet na obsah informací ukládaných v Aplikaci, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na nesprávnost nebo protiprávní obsah těchto informací. Uživatel však bere na vědomí, že Provozovatel je v souvislosti se svými zákonnými povinnostmi oprávněn mazat data a údaje, pokud Provozovatel dojde k závěru, že tyto jakýmkoli způsobem porušují právní předpisy nebo tyto Obchodní podmínky, tak, jak jí to přikazuje či umožňuje příslušný právní předpis.

5.3. Provozovatel se zavazuje vynaložit veškeré potřebné úsilí, aby Služba byla dostupná alespoň po 97% času v kalendářním měsíci. Čas, po který je aplikace dostupná, se určí podle nástroje Azure Aplication Insights a počtu minut v příslušném kalendářním měsíci (kalendářní měsíc se 31 dny odpovídá 44.640 minutám).

5.4. Do doby, po kterou Aplikace není v příslušném kalendářním měsíci dostupná, se nezapočítává:
a) doba, po kterou trvá plánovaná údržba nebo odstávka Aplikace,
b) doba, po kterou Aplikace není dostupná z důvodu jejího neoprávněného, nelegálního nebo nesprávného užívání Uživatelem,
c) doba přerušení dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek,
d) nedostupnost Aplikace z důvodu výpadku internetového připojení, jiné služby kterou Uživatel užívá k přístupu k Aplikaci, nebo pokud je nedostupnost důsledkem zásahu třetí strany nebo nepředvídatelné události (vyšší moci).

5.5. V případě nezajištění dostupnosti Služby v souladu s odstavci 5.3 a 5.4 těchto Obchodních podmínek a v případě, že došlo k výpadku přesahujícímu souvisle 8 (slovy: osm) hodin, vzniká Objednateli vůči Poskytovateli nárok na slevu ve výši [25 %] z ceny Předplatného za kalendářní měsíc, ve kterém k dodržení dostupnosti nedošlo, (v případě hrazení částky za delší období než je měsíc bude cena za kalendářní měsíc vypočtena poměrně). Sleva bude poskytnuta na základě písemné výzvy Objednatele k jejímu uhrazení, v případě, že Objednatel tuto slevu vůči Poskytovateli neuplatní do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je sleva uplatňována, nárok zaniká. Sleva bude uplatněna na kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, za který došlo k vzniku nároku na její uplatnění.

5.6. Jednou z funkcí Aplikace je zajištění sktruktury údajů o revizích zadávaných Uživateli do Aplikace, tak aby byla v souladu s příslušnými normami. Provozovatel se zavazuje vyvinout potřebné úsilí, aby normy v Aplikaci byly aktuální. Aplikace současně eviduje i neaktuální normy, které však odpovídají některým typům revizí/zařízení a pro posouzení je nutné postupovat podle těchto norem. Je na odpovědnosti každého Uživatele ověřovat, zda pro zařízení aplikuje normu odpovídající danému zařízení.

6. Podpora a údržba

6.1. Provozovatel poskytuje Uživatelům služby podpory a údržby, jak jsou specifikovány dále v těchto Obchodních podmínkách, a výhradně ve zde uvedeném rozsahu a podobě (dále jen „Podpora a údržba“). Cena služeb Podpory a údržby je zahrnuta v předplatném.

6.2. Uživatel je oprávněn kontaktovat Provozovatele za účelem řešení funkčnosti Služby, zejména v případech, kdy je Služba nedostupná. Uživatel bude Provozovateli závady ohlašovat prostřednictvím:
e) emailový kontakt: podpora@inspecto.online
f) telefonní číslo: +420 234 707 923
g) kontaktní formulář v aplikaci.

6.3. Za okamžik ohlášení závady se považuje okamžik, kdy byla zpráva o závadě Provozovateli doručena. Provozovatel bude Uživatele informovat o obdržení jeho požadavku emailem.

6.4. Telefonická podpora je aktivní od 8 do 16 každý pracovní den v České republice. Komunikačním jazykem je čeština.

6.5. Služby Podpory a údržby dále zahrnují:
a) řešení softwarových technických problémů,
b) řešení softwarových chyb,
c) poradenství ohledně funkčnosti Aplikace a provádění standardních funkcí Aplikace,
d) poskytování nových verzí Aplikace a/nebo patchů,

6.6. Služby Podpory a údržby výslovně nezahrnují:
a) řešení incidentů nebo závad vzniklých v důsledku užívání Aplikace za účely nebo způsobem jiným než jak je umožněno v souladu s těmito Obchodními podmínkami, nebo užívání jinak nesprávného nebo neoprávněného; toto zahrnuje i provádění jakýchkoli neoprávněných změn, konfigurací nebo zásahů do Aplikace,
b) poradenství ohledně specifického užívání Aplikace mimo účel, pro který je Aplikace určena,
c) řešení technických problémů souvisejících s nastavením hardwaru nebo bezpečnostním nastavením operačního systému Uživatele nebo jiných osob užívajících Aplikaci.

6.7. Provozovatel se zavazuje odpovědět na oznámení o vadě a informovat o zahájení řešení, a to:
a) Jde-li o vadu typu A nejdéle do 4 hodin od ohlášení závady,
b) Jde-li o vadu typu B nejdéle do 16 hodin od ohlášení závady,
c) Jde-li o vadu typu C nejdéle do 48 hodin od ohlášení závady.
Kategorii vady závazně určuje Provozovatel.  

6.8. Vada typu A - vada, která způsobuje tak závažné problémy, že Uživatel nemůže Aplikaci používat nebo ovládat, dokud není chyba odstraněna; nebo další fungování Aplikace nemůže být rozumně zaručeno. Vady typu A mohou zapříčinit velkou ztrátu nebo úplné znemožnění samotné podstaty užití Aplikace, nebo způsobit, že Aplikaci je nebezpečné používat nebo tato zastaví svoji funkčnost.

6.9. Vada typu B – pokud by nebyla opravena, vážně by ohrožovala další provoz dalších částí Aplikace. Vada typu B by zapříčinila, že by nebyly podporovány některé části funkcí Aplikace bez rozumné náhrady.

6.10. Vada typu C – vada, která se nepovažuje za vadu první úrovně (A) nebo druhé úrovně (B).

6.11. Uživatel je oprávněn oznámit Provozovateli vady způsobem uvedeným v odstavci 6.2 těchto Obchodních podmínek. Pokud Uživatel oznámí vadu Provozovateli jiným způsobem, reakční lhůty uvedené v odstavci 6.7 těchto Obchodních podmínek běžet nezapočnou.

6.12. Reakční lhůty uvedené v odstavci 6.7 těchto Obchodních podmínek se uplatní ve všední dny od 8 hodin do 16 hodin.

6.13. V případě, že je závada prokázána, Provozovatel má právo si zvolit, zda řešením závady bude oprava či výměna určitých částí či celku. Povinnost odstranit vadu je splněna i poskytnutím řádné instrukce, jak vadu opravit, jde-li o vadu, která takto může být odstraněna. Jiné nároky Uživatel nemá.

6.14. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli veškerou potřebnou součinnost při poskytování Podpory a údržby.

6.15. Uživatel bere na vědomí, že rozsah služeb Podpory a údržby je Provozovatel oprávněn kdykoli měnit změnou těchto Obchodních podmínek. Změna je účinná nabytím účinnosti nového znění Obchodních podmínek.

6.16. Provozovatel není povinen Podporu a údržbu poskytnout v případě že je Uživatel v prodlení se zaplacením Předplatného.

6.17. V případě, že výsledky Podpory a údržby naplňují znaky některého ze statků chráněného právy duševního vlastnictví, uplatní se článek 8 těchto Obchodních podmínek.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Uživatelé berou na vědomí, že v rámci poskytování Služeb bude docházet ke zpracování jejich osobních údajů, nebo osobních údajů osob kterým Uživatelé Službu na základě těchto Obchodních podmínek zpřístupní. Informace o zpracování osobních údajů Uživatelů Provozovatelem jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na www.inspecto.online. Provozovatel vystupuje v části své činnosti jako tzv. zpracovatel, kdy části Informací o zpracování osobních údajů jsou závaznými ustanoveními tzv. zpracovatelské smlouvy.

8. Uživatelská a majetková práva k aplikaci

8.1. Aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění (dále jen „autorský zákon“).

8.2. Provozovatel v rámci Služby poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva Aplikaci užít (licenci) v podobě, v jaké je dostupná v tom kterém konkrétním čase na internetové stránce portal.inspecto.online či v rámci příslušného tržiště s mobilními aplikacemi. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání Smlouvy o poskytnutí Služby, výhradně pro účely užití Aplikace v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území České republiky.

8.3. Uživatel je oprávněn poskytnout podlicenci k užití Aplikace třetím osobám, a to za účelem jejího užití v rámci činnosti, ke které byly tyto osoby Uživatelem pověřeny (provádění technických revizí) a pouze v k tomu nezbytném rozsahu.

8.4. Uživatel není oprávněn postoupit licenci na jakoukoli třetí osobu.

8.5. Uživatelům je licence dle tohoto článku Obchodních podmínek poskytována za úplatu, která je zahrnuta v ceně Předplatného hrazeného dle Ceníku.

8.6. Uživatel není oprávněn do Aplikace jakkoli zasahovat nebo ji měnit, spojit ji s jiným dílem, zařadit ji do díla souborného, nebo nehotovou Aplikaci dokončovat (ani pomocí třetí osoby). Uživatel není oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny Aplikace.

8.7. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je poskytována v režimu platform as a service, a tedy že neobdrží žádnou kopii Aplikace, a Aplikaci může užívat pouze využitím dálkového přístupu prostřednictvím internetové stránky portal.inspecto.online či mobilní aplikace Inspecto, a to konkrétními omezenými způsoby užití dle těchto Obchodních podmínek. Výjimkou je mobilní aplikace Inspecto, kterou je možné instalovat na příslušná zařízení a jejímž účelem je pouze přístup ke Službě. Náklady na zajištění přístupu k Aplikaci (zejména poplatky za internetové připojení) nese výhradně Uživatel.

8.8. Podmínky užívání Aplikace se obdobně použijí i na jiné nehmotné statky zpřístupněné Provozovatelem v rámci Služby (zejm. grafika, apod.).

8.9. Uživatel a Provozovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

8.10. Uživatel bere na vědomí, že ČSN normy v rámci Služby jsou chráněny autorskými právy třetích osob a jsou chráněny mimo jiné zákonem č. 22/1997 Sb. v účinném znění.

9. Obsah uživatele

9.1. Uživatel nebo osoby kterým Uživatel zpřístupňuje Službu mohou při užívání Aplikace nahrávat (upload) na příslušný Účet obsah za účelem vytváření a správy revizních zpráv (zejména fotografie, texty, apod.). Obsah se považuje za nahraný v okamžiku, kdy je vložen do příslušného rozhraní Účtu. Datový limit pro jednu revizi je 100 MB dat.

9.2. Uživatel zaručuje Provozovateli, že nabyl veškerá práva k tomuto nahranému obsahu v rozsahu nezbytném pro plnění Uživatele podle těchto Obchodních podmínek, tedy zejména že je Uživatel oprávněn užít tento obsah v rámci Aplikace a poskytnout Provozovateli licenci k užití tohoto obsahu tohoto článku 9 těchto Obchodních podmínek. V opačném případě se Uživatel zavazuje na vlastní náklady veškerá nezbytná práva v potřebném rozsahu pro Uživatele bezodkladně zajistit a nahradit Provozovateli veškerou újmu, která mu v důsledku nezajištění potřebných práv Uživatelem vznikla.

9.3. Pokud je obsah nahraný Uživatelem nebo třetí osobou do Aplikace chráněn jako autorské dílo (dále jen „autorské dílo“) zejména dle autorského zákona, nahráním příslušného obsahu do Profilu poskytuje Uživatel Provozovateli nevýhradní licenci k užití autorského díla. Licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv, celosvětově a neomezeně. Provozovatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Uživatel tímto současně uděluje souhlas Provozovateli k postoupení licence třetí osobě. Uživatel prohlašuje, že licenci poskytuje jako bezplatnou a nemá nárok na jakoukoli odměnu v souvislosti s touto licencí. Uživatel rovněž vylučuje nárok na jakoukoli dodatečnou odměnu za poskytnutí licence k autorskému dílu, ledaže tuto není možné dohodou stran vyloučit.

9.4. Provozovatel je oprávněn autorské dílo zveřejnit, měnit, a to včetně jeho názvu a označení autora. Provozovatel je rovněž oprávněn autorské dílo spojit s jiným dílem, zařadit jej do díla souborného a dokončit nehotové autorské dílo (i pomocí třetí osoby).

9.5. Pro vyloučení pochyb Provozovatel a Uživatel vylučují aplikaci ustanovení § 2370 Občanského zákoníku, § 2378 až § 2382 Občanského zákoníku.

9.6. Uživatel zároveň zaručuje, že Provozovatel v souvislosti s užitím autorského díla nebude povinen hradit žádné osobě jakoukoli dodatečnou odměnu (či vyrovnávat jiný závazek). Uživatel rovněž prohlašuje, že poskytováním Obsahu nezasahuje do žádných práv třetí osoby.

9.7. V případě, že obsah nahraný Uživatelem naplňuje znaky některého ze zákonem chráněných nehmotných statků, řídí se právní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem z toho vyplývající přednostně zásadami stanovenými v tomto článku 9, zejména pokud se jedná o právo na využití obsahu Provozovatelem a o odměnu za vytvoření takového produktu.

9.8. Uživatel bude na své vlastní náklady bránit Provozovatele proti veškerým nárokům třetích stran uplatňovaných vůči Provozovateli nebo jeho klientům či obchodním partnerům v souvislosti s porušením práv duševního vlastnictví. Uživatel musí odškodnit Provozovatele, popř. jeho klienty či obchodní partnery, a musí jim nahradit veškerou takto vzniklou újmu a náklady související se soudními rozhodnutími, které vyplývají z takového porušení, jakož i další s tím související náklady.

9.9. Provozovatel je oprávněn kdykoli, i bez uvedení důvodu, pozastavit, omezit, nebo zablokovat Uživateli možnost nahrávat prostřednictvím Aplikace další obsah. Uživatel v takovém případě nemá nárok na náhradu jakékoli újmy. Licence Provozovatele k již nahranému obsahu Uživatele tímto nejsou dotčeny.

10. Odpovědnost

10.1. Uživatel výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že Provozovatel vystupuje při provozování Služby jakožto poskytovatel služby dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v účinném znění. Provozovatel využívání funkcionalit Služby sám neiniciuje, nevolí uživatele přenášených informací ani nevolí či nemění obsah informací v rámci Služby. Provozovatel nedohlíží na obsah přenášených nebo ukládaných informací v rámci Služby ze strany Uživatelů. Zákonnost využití Služby je plnou odpovědností Uživatele a v případě, že Uživatel nebo osoby, kterým Uživatel Službu zpřístupňuje, bude porušovat příslušné právní předpisy či svým jednáním ohrožovat práva Provozovatele či třetích osob, Provozovatel si vyhrazuje činit veškeré kroky k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

10.2. V maximálním rozsahu povoleném českým právním řádem nebude Provozovatel odpovídat za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli nebo osobám kterým Uživatel Službu zpřístupňuje v souvislosti s užíváním Služby. Provozovatel tak především není povinen nahradit Uživateli nebo osobám kterým Uživatel Službu zpřístupňuje újmu vzniklou:
a) v důsledku nemožnosti užívat Službu nebo funkce Služby; ustanovení článků 5.3 a 5.5 těchto Obchodních podmínek tímto není dotčeno;
b) změnou těchto Obchodních podmínek;
c) ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím přístupových údajů Uživatele;
d) v důsledku užití Služby v rozporu s těmito Obchodními podmínkami či s právním řádem České republiky;
e) v důsledku užití služby či produktu poskytovaného třetí stranou;
f) nezávisle na vůli Provozovatele.
10.3. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel v rámci Služby poskytuje pouze platformu pro vytváření a správu revizních zpráv pro Uživatele, a nenese odpovědnost za:
a) jakýkoli obsah, který Uživatelé nebo osoby kterým Uživatel Službu zpřístupňuje do Aplikace vloží,
b) správnost, úplnost a aktuálnost informací vkládaných do Aplikace, zejména Provozovatel neodpovídá za chybné nebo nepravdivé či neúplné informace o revidovaných zařízeních či další informace související s provedenými nebo plánovanými revizemi,
c) řádné provedení revize,
d) způsobilost fyzických a právnických osob užívajících Službu k provádění technických revizí a činnost těchto osob,
e) jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti s prováděním technických revizí,
f) funkčnost datové sítě, hardwarového vybavení, programového vybavení nebo případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele nebo osob kterým Uživatel Službu zpřístupňuje,
g) za zajištění přístupu Uživatele nebo jiným osobám ke Službě.
10.4. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne, pokud se jakékoli prohlášení Uživatele podle těchto Obchodních podmínek ukáže být neúplným či nepravdivým. Uživatel se zavazuje Provozovatele v plném rozsahu odškodnit a odstranit veškeré negativní následky takového nepravdivého či neúplného prohlášení.

10.5. Uživatel se vzdává veškerých nároků z vad, které mu plynou z užívání Služby, v rozsahu umožněném českým právním řádem, Provozovatel však odpovídá za škodu způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti. Provozovatel odpovídá pouze v rozsahu těchto Obchodních podmínek, neuplatní se zákonná ustanovení, která lze dohodou stran vyloučit.

10.6. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel vynakládá při tvorbě a provozu Aplikace a při poskytování Služby přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti přenášených informací. Provozovatel však nenese odpovědnost za narušení bezpečnosti Služby a přenášených informací ke kterému došlo nezávisle na vůli Provozovatele i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení informací ze strany Provozovatele.

11. Pozastavení plnění smlouvy o poskytnutí služby

11.1. Provozovatel je oprávněn Uživateli kdykoli pozastavit poskytování Služby podle Smlouvy o poskytnutí Služby, a to v případech, kdy Uživatel porušuje tyto Obchodní podmínky či právní předpisy či z jiného důležitého důvodu. Uživateli a třetí osobám, kterým Uživatel Službu zpřístupňuje, v takovém případě není umožněno Službu (a to ani částečně) užívat. V případě pozastavení poskytování Služby Provozovatel zašle Uživateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Účtu informaci o tom, z jakého důvodu je Uživateli poskytnutí Služby pozastavováno a na jak dlouhou dobu. Pozastavení plnění Smlouvy o poskytnutí Služby ze strany Provozovatele nemá vliv na možnosti jejího ukončení dle článku 12 Obchodních podmínek.

11.2. Provozovatel výslovně upozorňuje na to, že zejména v případě prodlení Uživatele s úhradou Předplatného či jiné platby, pak může Provozovatel zejména omezit možnost editace dat (režim „pouze ke čtení“).

12. Trvání a ukončení smlouvy o poskytnutí služby

12.1. Smlouva o poskytnutí Služby se uzavírá na dobu určitou dle uhrazeného Předplatného a Ceníku.

12.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy o poskytování Služby bez dalšího odstoupit v případě vstupu do likvidace či pravomocného prohlášení konkurzu na majetek druhé smluvní strany.

12.3. Provozovatel může odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby v případě prodlení Uživatele se zaplacením faktury delší než jeden (1) měsíc od její splatnosti, za předpokladu, že Uživatel byl písemně informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než sedm (7) dní, k dodatečnému splnění.

12.4. Provozovatel může od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit bez dalšího v případě, že Uživatel porušuje tyto Obchodní podmínky či právní předpisy v souvislosti se Službou.

12.5. Každá smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit v důsledku podstatného porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou, za předpokladu, že druhá smluvní strana byla písemně informována o tomto porušení a byla jí poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než deset (10) pracovních dní, k dodatečnému splnění.

12.6. Smluvní strany vylučují ostatní zákonné způsoby možnosti odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby.

12.7. Smluvní strany sjednávají, že v případě odstoupení od této Smlouvy o poskytnutí Služby si nebudou vracet doposud poskytnuté plnění.

12.8. Uživatel bere na vědomí, že v případě zrušení Smlouvy o poskytnutí Služby z jakéhokoli důvodu a kteroukoli stranou zároveň zanikají veškerá oprávnění k užívání Služby třetími osobami, kterým Uživatel na základě těchto Obchodních podmínek Službu zpřístupňoval.

12.9. I po ukončení užívání Služby bude Provozovatel po dobu 1 roku umožňovat omezený přístup do Aplikace za účelem přístupu a stažení revizních zpráv.

13. Vzájemná komunikace

13.1. Všechna oznámení mezi Uživatelem a Provozovatelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím rozhraní Účtu nebo prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou při registraci do Služby v případě Uživatele a kontaktního e-mailu podpora@inspecto.online v případě Provozovatele.

13.2. Uživatel a Provozovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů, Uživatel tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Účtu.

14. Společná a závěrečná ustanovení

14.1. Uživatel nese veškeré náklady prostředků komunikace na dálku, které mu vzniknou při plnění těchto Obchodních podmínek. Náklady se neliší od základní sazby příslušného poskytovatele.

14.2. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na internetové stránce www.inspecto.online a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v Účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. V případě, že se změnami Uživatel nesouhlasí, má právo Smlouvu o poskytování služby vypovědět ke dni účinnosti změny, v takovém případě mu budou poměrně vráceno Předplatné za nevyčerpané období.

14.3. Uživatel souhlasí, že Provozovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu o poskytnutí Služby, či její část. Uživatel nesmí převést či jinak zatížit své pohledávky za Provozovatelem.

14.4. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jeho část neplatné či nevykonatelné, nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto Obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozí větě se Provozovatel zavazuje neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

14.5. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

14.6. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 01. 09. 2018.

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648