Měřicí technika v rámci řízené metrologie a zákonné požadavky na ni kladené

Každý revizní technik používá denně v rámci svého pracovního výkonu měřicí techniku. V tomto článku se budeme věnovat povinnostem, které jsou kladeny na fyzické nebo právnické osoby v rozsahu zákona o metrologii.

Hodnocení jednotlivých parametrů určitých měřidel mi nepřísluší, protože by to byl vždy subjektivní pohled na dané konkrétní měřidlo. Toto hodnocení nechám na vás. Věřím, že každý preferuje tu svoji správnou značku, u které je navyklý a seznámený s postupy při měření, případně má již sladěné exporty souborů do revizních zpráv.

Měřicí technika v rámci řízené metrologie a zákonné požadavky na ni kladené

Vraťme se tedy k povinnostem uživatelů měřidel. Účelem zákona č. 505/1990 Sb. O metrologii v jeho aktuálním znění je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, právnických osob (dále jen "subjekty") a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.

Tento zákon člení měřidla takto:

a) etalony

b) pracovní měřidla stanovená (dále jen "stanovená měřidla")

c) pracovní měřidla nestanovená (dále jen "pracovní měřidla")

d) certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály, pokud jsou určeny k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla.

Etalonem měřicí jednotky či stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Uchováváním etalonu se rozumí všechny úkony, potřebné k zachování metrologických charakteristik etalonu ve stanovených mezích. 

Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam v závazkových vztazích. Například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popřípadě jiné majetkové újmy, pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci, nebo při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

Pracovní měřidla jsou měřidla, která nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem.

Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály jsou materiály nebo látky přesně stanoveného složení nebo vlastností, používané zejména pro ověřování nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování měřících metod a kvantitativní určování vlastností materiálů.

Dle znění tohoto zákona určí (v případě pochybností) případné zařazení měřidla do některé z uvedených kategorií měřidel Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. V případě měřidel určených nebo používaných pro měření ionizujícího záření a radioaktivních látek navíc v dohodě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Jaký je rozdíl mezi ověřováním a kalibrací měřidel?

Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Tento požadavek se považuje za splněný, pokud má měřidlo požadované metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy. Ověřené stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko buď úřední značkou případně vydá ověřovací list nebo použije obou těchto způsobů. Grafickou podobu úřední značky a náležitosti ověřovacího listu stanoví ministerstvo vyhláškou. Za úřední značku prvotního ověření se podle tohoto zákona považuje také označení shody a zajišťovací značky výrobce umístěné na stanoveném měřidle, které bylo uvedeno na trh podle zvláštního právního předpisu. Poškozování nebo pozměňování platných úředních značek je zakázáno.

Při kalibraci pracovního měřidla se jeho metrologické vlastnosti zpravidla porovnávají s etalonem; není-li etalon k dispozici, lze použít certifikovaný nebo ostatní referenční materiál. To vše za předpokladu dodržení zásad návaznosti měřidel.

Úkoly subjektů, v našem případě tedy fyzických a právnických osob, jsou v zásadě dva. Prvním úkolem je vedení evidence používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření s datem posledního ověření. A tato měřidla také předkládají k ověření. Tento krok organizace či živnostníci zpravidla řeší databází stanovených měřidel a nestanovených měřidel. 

Druhým úkolem je zajišťění jednotnosti a správnosti měřidel a měření. Subjekty jsou povinny vytvořit metrologické předpoklady pro ochranu zdraví zaměstnanců, bezpečnosti práce a životního prostředí, a to přiměřeně ke své činnosti. Tento požadavek řeší jednotlivé subjekty zpravidla v metrologickém řádu, kterým se řídí. Za dodržování těchto pravidel odpovídá jmenovaný metrolog.

Metrologický řád definuje stanovená pravidla, mimo jiné např. odpovědnosti a pravomoci jak uživatelů měřidel, tak i metrologa, rozdělení měřidel, volbu měřidel, kalibraci měřidel, ověřování měřidel, vyřazování měřidel apod.

Lhůty ověřování měřidel jsou stanoveny vyhláškou č. 345/2002 Sb., v aktuálním znění (naposled novelizovanou vyhláškou číslo 120/20015 Sb.), kterou jsou stanovena měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu s příslušnou lhůtou ověření. Jako příklad uvedu stanovené měřidlo, s kterým se revizní technik vyhrazených technických zařízení může setkat. Je jím např. luxmetr s lhůtou ověření dvou let, patřící do skupiny měřidel světelných veličin.

Lhůty pro kalibrace jsou stanoveny v rámci metrologického řádu metrologem konkrétní společnosti, a to vždy podle požadovaných potřeb, tzn. že nejsou stanoveny žádnou vyhláškou, normou apod.

Délka kalibrační lhůty by měla zohlednit četnost prováděných měření, doporučení výrobců a prostory měření, protože například použitím v těžkém průmyslu obvykle dochází k většímu opotřebení měřidel než je tomu obvyklé například v rámci zdravotnictví.

Každý revizní technik si jistě uvědomuje důležitost těchto výše popsaných procesů. Minimálně s ohledem na riziko uložení pokuty v přestupkovém řízení, a to ve výši až do 1 000 000 Kč. Může se tak stát například z důvodu použití stanoveného měřidla bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený.


Tomáš Šimek (technický ředitel ve společnosti Inspecto s.r.o.)

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648