Přehled nově vydaných norem

Normy a technické normalizační informace vydané Českým normalizačním institutem, které by z našeho pohledu neměly ujít Vaší pozornosti.

Přehled nově vydaných norem.

Informační servis 11/2020

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci listopadu 2020.

TOČIVÉ ELEKTRICKÉ STROJE (ČSN EN IEC 60034-2-3:2020)

Část 2-3: Specifikace zkušební metody určování ztrát a účinnosti střídavých motorů napájených z měničů

Poznámka: Tato norma specifikuje zkušební metody a metodu interpolace pro určování ztrát a účinnosti motorů napájených z měničů do rozsahu platnosti normy IEC 60034-1:2017. Norma také dále specifikuje postupy pro určování ztrát motoru v libovolném zatěžovacím bodu v základním rozsahu otáček, který je založen na určení ztrát v sedmi zatěžovacích bodech. Tento postup je vhodný pro jakékoli střídavé motory s proměnnými otáčkami, které jsou dimenzovány pro provoz s výkonovým zdrojem proměnného kmitočtu a proměnného napětí.    

VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY DODATEČNÉ EVROPSKÉ POŽADAVKY 
(ČSN EN 50708-1-1:2020)

Část 1-1: Společná část – obecné požadavky

VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY DODATEČNÉ EVROPSKÉ POŽADAVKY 
(ČSN EN 50708-2-1:2020)

Část 2-1: Střední výkonové transformátory – Obecné požadavky

VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY DODATEČNÉ EVROPSKÉ POŽADAVKY 
(ČSN EN 50708-3-1:2020)

Část 3-1: Velké výkonové transformátory – Obecné požadavky

Poznámka: Tato soubor norem obecně doplňuje, modifikuje nebo nahrazuje určité požadavky jiných evropských norem odvozených z ekvivalentních mezinárodních norem.  V rámci jednotlivých částí jsou specifikovány mimo jiné termíny a definice, provozní podmínky, jmenovité údaje a obecné požadavky, energetické hodnocení, referenční podmínky, technická dokumentace, tolerance, zkoušky včetně údržby zařízení apod.

Informační servis 10/2020

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci říjnu 2020.

ZNAČENÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍMI JMENOVITÝMI ÚDAJI VZTAHUJÍCÍMI SE K ELEKTRICKÉMU ZAŘÍZENÍ (ČSN EN IEC 61293 ED.2:2020)

Bezpečnostní požadavky

Poznámka: Tato norma zavádí minimální požadavky a obecná pravidla pro značení elektrických zařízení s jmenovitými hodnotami a dalšími charakteristikami, které umožňují řádný a bezpečný výběr a instalaci zařízení souvisejících s dodávkou elektřiny. Norma definuje způsob značení elektrického zařízení jeho charakteristikami, charakteristiky napájecích sítí, jmenovité hodnoty zařízení, posloupnost jmenovitých hodnot a jiných charakteristik, způsoby presentací hodnot apod.    

ROZVADĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ (ČSN EN IEC 61439-7:2020)

Část 7: Rozvaděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

Poznámka: Tato norma stanovuje podmínky pro rozvaděče určených k použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla. Norma zavádí nové třídění stacionárních rozvaděčů v souladu s mechanickou odolností, nové zkoušky odolnosti pro jednotlivé spínací přístroje určené pro použití v AEVCS apod. 

PRÁCE POD NAPĚTÍM (ČSN EN 61482-2:2020)

Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku
Část 2: Požadavky 

Poznámka: Tato norma se zabývá ochranným oblečením proti tepelným účinkům elektrického oblouku. Norma stanovuje mimo jiné např. konstrukční požadavky na ochranné oblečení, třídy obloukové ochrany, zkoušky, pokyny pro používání, značení, vizuální prohlídky apod. 

Informační servis 09/2020

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci září 2020.

LED MODULY PRO VŠEOBECNÉ OSVĚTLOVÁNÍ (ČSN EN IEC 62031 ED.2:2020)

Požadavky na bezpečnost

Poznámka: Tato norma uvádí obecné a bezpečnostní požadavky pro moduly se světelnými diodami. Tato norma mimo jiné definuje zkušební požadavky, podmínky značení, ochranu před nebezpečným dotykem, řízení teplotního režimu, odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům.    

BEZPEČNOST OBRÁBĚCÍCH A TVÁŘECÍCH STROJŮ – LISY
(ČSN ISO 16092-2:2020)

Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy

Poznámka: Tato norma se zabývá všemi významnými nebezpečími související s mechanickými lisy a pomocnými zařízeními, které jsou integrální součástí mechanických lisů. Tato norma mimo jiné definuje termíny a definice, seznamy významných nebezpečí, bezpečnostní požadavky a opatření, ověření bezpečnostních požadavků a opatření a informace pro použití. 

BEZPEČNOST OBRÁBĚCÍCH A TVÁŘECÍCH STROJŮ – LISY 
(ČSN ISO 16092-4:2020)

Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy

Poznámka: Tato norma se zabývá všemi významnými nebezpečími související s pneumatickými lisy. Tato norma mimo jiné definuje termíny a definice, seznamy významných nebezpečí, bezpečnostní požadavky a opatření, ověření bezpečnostních požadavků a opatření a informace pro použití a je doplněna třemi přílohami definujíce např. výpočty minimálních vzdáleností či příklady a zásady pneumatického lisu a elektrického blokování.

Informační servis 08/2020

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci srpnu 2020.

SPÍNACÍ A ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJE NÍZKÉHO NAPĚTÍ (ČSN EN IEC 60947-4-1 ED.4:2020)

Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů

Poznámka: Tato norma zavádí požadavky na spínací ochranné zařízení motoru (MPSD). Tato norma pokrývá minimální požadavky na bezpečnost a funkci ručních spouštěčů motoru s integrovanou elektromechanickou nebo elektronickou ochrannou proti zkratu. Norma stanovuje mimo jiné třídění, charakteristiky stykačů a spouštěčů, povinné informace o výrobku, normální provozní, montážní a přepravní podmínky, konstrukční požadavky a zkoušky pro MPSD.    

ELEKTROMECHANICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ, PŘENOSNÉ NÁŘADÍ A ŽACÍ A ZAHRADNÍ STROJE – BEZPEČNOST (ČSN EN 62841-4-1:2020)

Část 4-1: Zvláštní požadavky na řetězové pily

Poznámka: Tato norma specifikuje zvláštní požadavky na řetězové pily. Norma mimo jiné stanovuje obecné podmínky zkoušek, ochranu před přístupem k živým částem, podmínky rozběhu, připojení k napájecímu zdroji a vnější pohyblivé přívody. 

AKUMULÁTOROVÉ ČLÁNKY A BATERIE OBSAHUJÍCÍ ALKALICKÉ NEBO JINÉ NEKYSELÉ ELEKTROLYTY (ČSN EN IEC 63057:2020) 

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové baterie pro použití v silničních vozidlech kromě pohonu

Poznámka: Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové baterie trvale instalované v silničních vozidlech, které nejsou určeny pro pohon s maximálním provozním stejnosměrným napětím do 60 V. Norma mimo jiné stanovuje podmínky větrání, izolaci, spoje a zvláštní požadavky a zkoušky pro automobilové baterie. 

Informační servis 07/2020

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci červenci 2020.

VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY (ČSN EN IEC 60079-19 ED.3:2020)

Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení

Poznámka: Tato norma doplňuje další odpovídající normy IEC, které se týkají instalačních požadavků, například soubor IEC 60364, především IEC 60034-35 a rovněž navazuje na soubor IEC 60079 a její odpovídající části, ve kterých jsou uvedeny konstrukční požadavky pro jednotlivé ochrany. Cílem tohoto dokumentu je dát návod na praktické postupy pro údržbu opravovaného zařízení. Norma dále stanoví postupy pro údržbu, generální prohlídky nebo renovaci tak, aby byla zachována shoda zařízení s požadavky uvedenými v EX certifikátu nebo příslušnými požadavky dle daných norem.    

ZAŘÍZENÍ PRO OBLOUKOVÁ SVAŘOVÁNÍ (ČSN EN IEC 60974-3 ED.4:2020)

Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

Poznámka: Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na průmyslová a profesionální zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku používající se při obloukovém svařování. Norma platí pro zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku, která jsou samostatná, oddělená od svařovacího zařízení, nebo zabudovaná, umístněná se zdrojem svařovacího proudu pro obloukové svařování v jednom krytu. 

ZAŘÍZENÍ PRO OBLOUKOVÁ SVAŘOVÁNÍ (ČSN EN IEC 60974-5 ED.4:2020)

Část 5: Podavače drátu

Poznámka: Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na průmyslová a profesionální zařízení používaná k podávání svařovacího drátu při obloukovém svařování. Norma definuje mimo jiné např. podmínky okolního prostředí, zkoušky, ochranu před úrazem elektrickým proudem, teplotní požadavky, značení apod. 

ZAŘÍZENÍ PRO OBLOUKOVÁ SVAŘOVÁNÍ (ČSN EN IEC 60974-7 ED.4:2020)

Část 7: Hořáky

Poznámka: Tato norma specifikuje bezpečnostní a konstrukční požadavky na hořáky pro obloukové svařování. Norma definuje mimo jiné např. zkušební podmínky, ochranu před úrazem elektrickým proudem, tepelnou zatížitelnost, mechanické požadavky, značení apod. 

Informační servis 06/2020

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci červnu 2020.

SYSTÉM NABÍJENÍ ELEKTRICKÝCH VOZIDEL VODIVÝM PROPOJENÍM
(ČSN EN IEC 61851-1 ED.3:2020)

Část 1: Obecné požadavky

Poznámka: Tato norma je první částí souboru norem IEC 61851, které stanovují obecné požadavky na napájení elektrických silničních vozidel elektrickou energií. Tato norma platí pro napájecí zařízení elektrických silničních vozidel se jmenovitým vstupním napětím do 1000V AC nebo 1500V DC a jmenovitým výstupním napětím do 1000V AC nebo 1500V DC. Norma pokrývá napájecí zařízení napájené z místních systémů skladování, stanovuje charakteristiky a provozní podmínky napájecích zařízení, specifikuje spojení mezi napájecím zařízením a definuje požadavky na elektrickou bezpečnost.    

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ PRO ODLECHČENÍ SÍTĚ (LSE)
(ČSN EN IEC 62962:2020)

Poznámka: Tato norma stanovuje požadavky na zařízení, které jsou použita v systémech energetické účinnosti. Funkce odlehčení sítě je používána systémem energetického managementu k optimalizaci celkového využití elektrické energie včetně výroby a skladování. LSE jsou schopné reagovat na sledovaný proud nebo výkon nebo alternativní sledované parametry pro zapnutí nebo vypnutí vybraných zátěží při splnění určitých podmínek. Tato norma stanovuje klasifikaci zařízení, požadavky na konstrukci, podmínky provozu a požadavky na bezpečnost. 

VIDLICE, ZÁSUVKY A ZÁSUVKOVÁ SPOJENÍ PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ 
(ČSN EN IEC 60309-5:2020)

Část 1: Obecné požadavky

Poznámka: Tato norma je normou definující konstrukční požadavky pro vidlice, zásuvky, lodní nástrčky a lodní přívodky pro nízkonapěťové pobřežní připojovací systémy do maximálního jmenovitého proudu 350 A s maximálním provozním napětím 690V 50/60 Hz. 

Informační servis 05/2020

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci květnu 2020.

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY (ČSN EN IEC 61400-1 ED.3:2020)

Část 1: Konstrukční požadavky

Poznámka: Tato norma specifikuje základní konstrukční požadavky zajišťující strukturální integrity větrných elektráren. Úkolem tohoto normativního je zajistit patřičnou úroveň ochrany před všemi druhy poškození po celou dobu plánované dokumentu životnosti.  Norma se zabývá všemi dílčími systémy větrných elektráren jako např. ovládacími a ochrannými funkcemi, vnitřními elektrickými systémy apod. Norma rovněž popisuje vyhodnocení podmínek specifických pro stanoviště větrné elektrárny, požadavky na sestavení, instalaci a montáž a v neposlední řadě i uvedení do provozu, samotný provoz a údržbu. Platnost normy se vztahuje pro větrné elektrárny všech velikostí. 

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (ČSN EN ISO 13857:2020)

Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami. 

Poznámka: Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 13875:2008. tento předpis stanový hodnoty bezpečných vzdáleností k zamezení dosahu k nebezpečným prostorům strojního zařízení, jak v průmyslovém, tak i v neprůmyslovém prostředí. Norma je vydána v anglickém originále. 

NORMA PRO ELEKTROMAGNETICKOU KOMPATIBILITU KOMBINOVANÝCH A/NEBO INTEGROVANÝCH RÁDIOVÝCH A NERÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ 
(ČSN ETSI EN 446-2 V1.2.1:2020)

Část 2: Požadavky na zařízení určená k použití v průmyslovém prostředí

Poznámka: Tato norma definuje požadavky ohledně elektromagnetické kompatibility pro kombinovaná a/nebo integrovaná zařízení určená pro použití v průmyslovém prostředí. Tento dokument je použitelný pouze pro kombinovaná a/nebo integrovaná zařízení s radiovou funkcí uvedenou v článku 2.1.2 a 2.1.3. Požadavky na anténní vstupy a výstupy tento dokument neobsahuje, jsou součástí norem výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra. Součástí tohoto předpisu je národní příloha definice termínů, značek a zkratek. Norma je vydána v anglickém originále. 

Informační servis 04/2020

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci dubnu 2020.

VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY (ČSN EN ISO/IEC80079-20-1:2020)

Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par – Zkušební metody a data.

Poznámka: Tato norma uvádí návod pro klasifikace plynů a par. Popisuje zkušební metodu určenou pro měření maximální experimentální bezpečné páry pro směsi plynu nebo pár se vzduchem za normálních podmínek teploty a tlaku tak, aby bylo možné zvolit správnou skupinu zařízení.  Norma rovněž popisuje i zkušební metodu určenou pro stanovování teploty vznícení par nebo plynů ve vzduchu při atmosférickém tlaku tak, aby bylo možné zvolit odpovídající teplotní třídu.    

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY (ČSN EN 61400-24:2020)

Část 24: Ochrana před bleskem 

Poznámka: Tato norma se vztahuje na ochranu větrných elektráren a větrných energetických systémů před bleskem.  Norma definuje prostředí s bleskem pro větrné elektrárny a aplikaci tohoto prostředí pro stanovení rizik a stanovuje požadavky na ochranu listů, ostatních prvků konstrukce, elektrického a řídícího systému jak proti přímým, tak nepřímým účinkům blesku, včetně doporučených metod validace shody. 

VÝBUŠNÁ ZAŘÍZENÍ – PREVENCE A OCHRANA PROTI VÝBUCHU 
(ČSN EN 1127-1 ED.3:2020)

Poznámka: Tato norma stanoví metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací vedoucí k výbuchu a odpovídající projektová a konstrukční opatření pro požadovanou bezpečnost. Norma je platná pro zařízení, ochranné systémy a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, za atmosférických podmínek s omezenou platností, a to pouze na zařízení skupiny II, které je určeno k používání mimo prostory v podzemních částech dolů a povrchových instalacích částí těchto dolů, ohrožených důlním plynem nebo hořlavým prachem. 

Informační servis 03/2020

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci březnu 2020.

JISTIČE PRO ZAŘÍZENÍ (CBE) (ČSN EN IEC 60934 ED.3:2020)

Poznámka: Tato norma platí pro mechanické spínací přístroje označené jako jističe pro zařízení pro domácnost a podobné použití (CBE). Podle této normy jsou CBE určené k zajištění ochrany obvodů v elektrických zařízeních včetně jejich součástí (např. motory, transformátory, vnitřní zapojení). Tato norma zahrnuje také CBE, které je možno používat pro ochranu elektrických zařízení v případě podpětí/přepětí a také CBE, které jsou vhodné pro bezpečné odpojení.   

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI OXIDU UHELNATÉHO V OBYTNÝCH PROSTORÁCH (ČSN EN 50291-2 ED.2:2020)

Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel.  

Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky.  

Poznámka: Tato norma specifikuje zařízení navržená pro zapůsobení v případě úniku oxidu uhličitého a zajištění pouze optické nebo zvukové výstražné signalizace a výstupní funkce ve formě výstupního signálu, který může přímo aplikovat vypínací zařízení a/nebo další pomocné zařízení.

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – DVOURUČNÍ OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ – ZÁSADY PRO KONSTRUKCI A VÝBĚR (ČSN EN ISO 13851:2020)

Poznámka: Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky dvouručního ovládacího zařízení (THCD) a závislost výstupního signálu ze spuštěného rukou ovládaného spouštěcího zařízení. Normativ popisuje hlavní charakteristiky THCD pro dosažení bezpečnosti a stanoví kombinace funkčních charakteristik, poskytuje požadavky na konstrukci a pokyny pro volbu THCD včetně zabránění vyřazení, zabránění závadě a ověřování shody.

Informační servis 02/2020

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci únoru 2020.

VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY (ČSN EN ICE 62026-1-2 ED.2:2020)

Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje.

Poznámka: Tato norma se vztahuje na transformátory ponořené do minerálního oleje. Popisuje vliv provozu při různých teplotách okolí a podmínkách zatěžování na životnost transformátoru.   

SPÍNACÍ A ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJE NÍZKÉHO NAPĚTÍ – ROZHRANÍ ŘADIČ – ZAŘÍZENÍ (CDI) 
(ČSN EN ICE 62026-1 ED.2:2020)

Část 1: Obecné požadavky 

Poznámka: Tato norma platí pro rozhraní mezi nízkonapěťovými spínacími přístroji, řídícími přístroji a řadiči. Účelem této normy je harmonizovat a definovat pravidla, součásti a požadavky obecné povahy platné pro průmyslová CDI.

VYSOKONAPĚŤOVÁ SPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ (ČSN EN IEC 62271-214:2020)

Část 214: Třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku pro kovově kryté stožárové rozváděče o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

Poznámka: Tato norma je převzetím anglické verze IEC 62271-214:2019. Tato norma specifikuje požadavky na třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku kovově krytých stožárových rozvaděčů střídavého proudu o napětí nad 1 kV do 52 kV o provozních kmitočtech do 60 Hz včetně.

Informační servis 01/2020

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci lednu 2020.

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI HOŘLAVÝCH PLYNŮ V OBYTNÝCH BUDOVÁCH
(ČSN EN 50194-2 ED.2:2020)

Část: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech – Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky.

Poznámka: Tato norma stanovuje funkční metody a požadavky pro elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech. Dále tato norma definuje zařízení navržená tak, aby zapůsobila při úniku zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) . Toto druhé vydání nahrazuje s účinností od 18.3.2022 první vydání ČSN EN 50194-2 z roku 2007.   

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ – PREVENCE A OCHRANA PROTI VÝBUCHU
(ČSN EN 1127-1 ED.3:2020)

Část 1: Základní koncepce a metodika 

Poznámka: Tato norma je vydáním anglické verze EN 1127-1:2019

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ – OBECNÉ PRINCIPY PRO NÁVRH (ČSN EN ISO 20607:2020)

Poznámka: Tato norma je vydáním anglické verze EN 1127-1:2019

Informační servis 05/2019

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci prosinci 2019.

SPECIFIKACE PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ FLUORIDU SÍROVÉHO (SF6) A JEHO SMĚSÍ V ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ  (ČSN EN IEC 60480 ED.2:2019)

Poznámka: Tato norma poskytuje kritéria pro opětovné použití fluoridu sírového a jeho směsí po jeho znovuzískávání a regeneraci z elektrických zařízení, např. v údržbě, na konci jeho životnosti. Součástí normy je několik příloh s popisem různých metod analýzy, o vedlejších produktech, o postupu pro posuzování potencionálních účinků na vedlejších produktů na zdraví, o kryogenní regeneraci SF6 a doporučeních o regeneraci.  Toto druhé vydání nahrazuje s účinností od 10.5.2022 první vydání ČSN EN 60480 z roku 2005.  

ZDROJE NEPŘERUŠOVANÉHO NAPÁJENÍ (UPC) (ČSN EN IEC 62040-1 ED.2:2019)

Část 1: Bezpečnostní požadavky. 

Poznámka: Norma specifikuje požadavky na zajištění bezpečnosti pro běžnou osobu, která přichází do styku s UPS a, je-li to výslovně uvedeno, pro kvalifikovanou osobu. Cílem nové normy je snížit rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, tepelných, energetických a mechanických nebezpečí při používání a provozu a, je-li to výslovně uvedeno, během servisu a údržby. Tato druhá edice nahrazuje s účinností od 20.7.2022 normu ČSN EN 62040-1 z roku 2009.   

Informační servis 04/2019

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci listopadu 2019.

ELEKTRICKÁ INSTALACE NA LODÍCH  (ČSN IEC 60092-101:2019)

Část 101: Definice a obecné požadavky.

Poznámka: Toto páté vydání nahrazuje s účinností od 1.11.2019 čtvrté vydání z roku 1994 a změnu A1:1995. Toto vydání je technickou jeho revizí. Páté vydání obsahuje proti předchozímu vydání tyto důležité technické změny zejména v aspektech rozsahu použití, kde u této normy byl změněn na 1000 V AC a 1500 V DC, byla zjednodušena tabulka pro návrhovou teplotu, zcela přepracována byla kapitola týkající se vlastností napájecího systému, doplněny byly informace týkající se stupně znečistění a byla doplněna kapitola týkající se dopadů na životní prostředí. Kapitoly týkající se třídící zkoušky materiálu, zkoušky nehořlavosti kabelů a zkoušky svazků vodičů nebo kabelů v podmínkách požáru byly zrušeny. 

ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ (ČSN 33 2000-7-721 ED.2:2019)

Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Elektrická instalace v karavanech a v motorových karavanech. 

Poznámka: Toto vydání nahrazuje s účinností od 17.12.2021 normu ČSN 33 2000-7-721:2007. Tato norma je technickou revizí a obsahuje proti předchozímu vydání tyto důležité technické změny zejména v aspektech podmínek instalace pro kabely procházející schránkou na plynové lahve a požadavku na vybavení hlavním vypínačem pro každou nezávislou instalaci. Dále byly změněny čísla článků ochranných opatření, které nejsou povoleny.

ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ (ČSN 33 2000-8-1 ED.2:2019)

Část 8-1: Funkční aspekty – energetická účinnost.

Poznámka: Toto vydání nahrazuje s účinností od 14.6.2022 normu ČSN 33 2000-8-1:2015. Tato norma zavádí požadavky a doporučení pro návrh a hodnocení energetické účinnosti elektrické instalace v rámci managementu energetické účinnosti s cílem získat co nejlepší stálou funkčně ekvivalentní službu při co nejnižší spotřebě elektrické energie a co nejpřijatelnější energetické dostupnosti a ekonomické rovnováhy.  

Informační servis 03/2019

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci říjnu 2019.

ELEKTRICKÁ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ  (ČSN 33 2000-7-711 ed.2:2019)

Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech . Výstavy, přehlídky a stánky. 

Poznámka: Toto druhé vydání nahrazuje s účinností od 12.4.20122 ČSN 33 2000-7-711:2004. Edice 2 je technickou revizí normy s cílem uvést do souladu tuto normu s IEC 60364-4-41. 

VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY (ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019)

Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny. 

Poznámka: Toto vydání nahrazuje ČSN CLC/TR 60079-32-1:2016. Tato norma je napsána jako obecný návod pro výrobky obecných a technologických vlastností, potřebných pro vyloučení nebezpečí výbuchu vznikající v důsledku statické elektřiny v prostorech s nebezpečím výbuchu. IEC 60079-0 stanoví obecné požadavky, včetně požadavků pro vyloučení elektrostatických nábojů, pro konstrukci, zkoušení a podobně. V některých případech se požadavky uvedené v IEC 60079-0 se liší od informací uvedených v ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019. Bylo rozhodnuto, aby všechny informace byly uvedeny kompletně v této normě, a proto byla doplněna kapitola 14 do ČSN CLC/TR 60079-32-1 shrnující požadavky uvedené v ČSN EN 60079-0 pro EX zařízení a EX součásti, jako doplňující informace.   

Informační servis 02/2019

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci září 2019.

ELEKTRICKÁ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ  (ČSN 33 2000-7-722 ed.3:2019)

Část 7-722: zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech , Napájení elektrických vozidel 

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (ČSN EN 60204-11 ed.2:2019) 

Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1000 V AC nebo 1500 V DC  a nepřesahující 36 kV. 

Poznámka: Toto třetí vydání nahrazuje s účinností od 27.08.2021 ČSN 33 2000-7-722 ed.2:2016. Edice 3 je technickou revizí a obsahuje proti předchozímu vydání tyto důležité technické změny zejména v aspektech zavedení požadavků pro elektrické instalace s bezdrátovými systémy přenosu elektrické energie, vyjasnění požadavků týkajících se ochranného opatření umístnění mimo dosah, aby se umožnilo používání sběračů proudu v prostorech přístupných veřejnosti a zavedení požadavků týkajících se případu, kdy EV je dovoleno provozovat jako zdroje elektrického proudu paralelně s jinými zdroji elektrického proudu. 

ZÁSUVNÉ TYPY PRŮCHODEK PRO NAPĚTÍ 72,5 KV A PROUDY 630A AŽ 1250A PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ  (ČSN EN 50673:2019)

Poznámka: Tato norma je českým překladem evropské normy EN 50673:2019.

Informační servis 01/2019

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v období červen-srpen 2019.

ELEKTRICKÁ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ (ČSN 33 2000-1 ed. 2:2019)

Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice  OPRAVA 1

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (ČSN EN 60204-11 ed.2:2019) 

Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1000 V AC nebo 1500 V DC  a nepřesahující 36 kV. 

Poznámka: Toto druhé vydání zrušuje s účinností od 09.01.2022 ČSN EN 60204-11:2001. Edice 2 je technickou revizí a obsahuje proti předchozímu vydání tyto důležité technické změny zejména v aspektech posouzení rizika vycházejících z ISO 12100, v pospojování a uzemnění, u EMC a kvality výkonu, spínacích a řídících přístrojů VN, povrchových cest vodičů a souprav sběracích kroužků, aktualizace přílohy A seznamu strojních zařízení. 

ELEKTRICKÁ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ (ČSN 33 2000-5-56 ed.3:2019)

Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení. Zařízení pro bezpečnostní účely. 

Poznámka: Toto třetí vydání zrušuje s účinností od 07.12.2021 ČSN 33 2000-5-56 ed.2:2010. Edice 3 je technickou revizí a obsahuje proti předchozímu vydání tyto důležité technické změny zejména v aspektech modifikace citovaných dokumentů, termínů a definic, doplnění požadavků pro elektrické obvody pro bezpečnostní účely pro zajištění spolehlivosti napájecích zdrojů souvisejících s bezpečností v podmínkách požáru, doplnění požadavků na elektrické obvody určené pro bezpečnostní účely, doplnění požadavků pro nouzové osvětlení, obsahuje novou přílohu D – požární vypínač, přílohu E – příklady způsobů instalace zařízení pro bezpečností účely se systémem správy kabelů, přílohu F – elektrická vedení a přílohu G- návod pro vhodné umístnění zdrojů elektrické energie pro elektrická zařízení pro bezpečnostní účely. 

VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY (ČSN EN IEC 60079-15 ed.4:2019)

Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n".

Poznámka: Toto čtvrté vydání zrušuje s účinností od 19.04.2022 ČSN EN 60079-15 ed.3:2010. 


30 dnů na bezplatné vyzkoušení

Všichni nově registrovaní uživatelé získají 30 dnů na bezplatné vyzkoušení softwaru INSPECTO. Po jejich uplynutí se pak jednoduše rozhodnete, zda chcete pokračovat v rámci běžného předplatného nebo si pouze stáhnete archiv všech uzavřených revizí, které jste do tohoto data v softwaru INSPECTO vytvořili a dále již v jeho používání pokračovat nebudete.

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora