Přehled nově vydaných norem

Normy a technické normalizační informace vydané Českým normalizačním institutem, které by z našeho pohledu neměly ujít Vaší pozornosti.

Přehled nově vydaných norem.

Informační servis 03/2020

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci březnu 2020.

JISTIČE PRO ZAŘÍZENÍ (CBE) (ČSN EN IEC 60934 ED.3:2020)

Poznámka: Tato norma platí pro mechanické spínací přístroje označené jako jističe pro zařízení pro domácnost a podobné použití (CBE). Podle této normy jsou CBE určené k zajištění ochrany obvodů v elektrických zařízeních včetně jejich součástí (např. motory, transformátory, vnitřní zapojení). Tato norma zahrnuje také CBE, které je možno používat pro ochranu elektrických zařízení v případě podpětí/přepětí a také CBE, které jsou vhodné pro bezpečné odpojení.   

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI OXIDU UHELNATÉHO V OBYTNÝCH PROSTORÁCH (ČSN EN 50291-2 ED.2:2020)

Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel.  

Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky.  

Poznámka: Tato norma specifikuje zařízení navržená pro zapůsobení v případě úniku oxidu uhličitého a zajištění pouze optické nebo zvukové výstražné signalizace a výstupní funkce ve formě výstupního signálu, který může přímo aplikovat vypínací zařízení a/nebo další pomocné zařízení.

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – DVOURUČNÍ OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ – ZÁSADY PRO KONSTRUKCI A VÝBĚR (ČSN EN ISO 13851:2020)

Poznámka: Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky dvouručního ovládacího zařízení (THCD) a závislost výstupního signálu ze spuštěného rukou ovládaného spouštěcího zařízení. Normativ popisuje hlavní charakteristiky THCD pro dosažení bezpečnosti a stanoví kombinace funkčních charakteristik, poskytuje požadavky na konstrukci a pokyny pro volbu THCD včetně zabránění vyřazení, zabránění závadě a ověřování shody.

Informační servis 02/2020

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci únoru 2020.

VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY (ČSN EN ICE 62026-1-2 ED.2:2020)

Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje.

Poznámka: Tato norma se vztahuje na transformátory ponořené do minerálního oleje. Popisuje vliv provozu při různých teplotách okolí a podmínkách zatěžování na životnost transformátoru.   

SPÍNACÍ A ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJE NÍZKÉHO NAPĚTÍ – ROZHRANÍ ŘADIČ – ZAŘÍZENÍ (CDI) 
(ČSN EN ICE 62026-1 ED.2:2020)

Část 1: Obecné požadavky 

Poznámka: Tato norma platí pro rozhraní mezi nízkonapěťovými spínacími přístroji, řídícími přístroji a řadiči. Účelem této normy je harmonizovat a definovat pravidla, součásti a požadavky obecné povahy platné pro průmyslová CDI.

VYSOKONAPĚŤOVÁ SPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ (ČSN EN IEC 62271-214:2020)

Část 214: Třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku pro kovově kryté stožárové rozváděče o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

Poznámka: Tato norma je převzetím anglické verze IEC 62271-214:2019. Tato norma specifikuje požadavky na třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku kovově krytých stožárových rozvaděčů střídavého proudu o napětí nad 1 kV do 52 kV o provozních kmitočtech do 60 Hz včetně.

Informační servis 01/2020

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci lednu 2020.

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI HOŘLAVÝCH PLYNŮ V OBYTNÝCH BUDOVÁCH
(ČSN EN 50194-2 ED.2:2020)

Část: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech – Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky.

Poznámka: Tato norma stanovuje funkční metody a požadavky pro elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech. Dále tato norma definuje zařízení navržená tak, aby zapůsobila při úniku zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) . Toto druhé vydání nahrazuje s účinností od 18.3.2022 první vydání ČSN EN 50194-2 z roku 2007.   

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ – PREVENCE A OCHRANA PROTI VÝBUCHU
(ČSN EN 1127-1 ED.3:2020)

Část 1: Základní koncepce a metodika 

Poznámka: Tato norma je vydáním anglické verze EN 1127-1:2019

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ – OBECNÉ PRINCIPY PRO NÁVRH (ČSN EN ISO 20607:2020)

Poznámka: Tato norma je vydáním anglické verze EN 1127-1:2019

Informační servis 05/2019

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci prosinci 2019.

SPECIFIKACE PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ FLUORIDU SÍROVÉHO (SF6) A JEHO SMĚSÍ V ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ  (ČSN EN IEC 60480 ED.2:2019)

Poznámka: Tato norma poskytuje kritéria pro opětovné použití fluoridu sírového a jeho směsí po jeho znovuzískávání a regeneraci z elektrických zařízení, např. v údržbě, na konci jeho životnosti. Součástí normy je několik příloh s popisem různých metod analýzy, o vedlejších produktech, o postupu pro posuzování potencionálních účinků na vedlejších produktů na zdraví, o kryogenní regeneraci SF6 a doporučeních o regeneraci.  Toto druhé vydání nahrazuje s účinností od 10.5.2022 první vydání ČSN EN 60480 z roku 2005.  

ZDROJE NEPŘERUŠOVANÉHO NAPÁJENÍ (UPC) (ČSN EN IEC 62040-1 ED.2:2019)

Část 1: Bezpečnostní požadavky. 

Poznámka: Norma specifikuje požadavky na zajištění bezpečnosti pro běžnou osobu, která přichází do styku s UPS a, je-li to výslovně uvedeno, pro kvalifikovanou osobu. Cílem nové normy je snížit rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, tepelných, energetických a mechanických nebezpečí při používání a provozu a, je-li to výslovně uvedeno, během servisu a údržby. Tato druhá edice nahrazuje s účinností od 20.7.2022 normu ČSN EN 62040-1 z roku 2009.   

Informační servis 04/2019

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci listopadu 2019.

ELEKTRICKÁ INSTALACE NA LODÍCH  (ČSN IEC 60092-101:2019)

Část 101: Definice a obecné požadavky.

Poznámka: Toto páté vydání nahrazuje s účinností od 1.11.2019 čtvrté vydání z roku 1994 a změnu A1:1995. Toto vydání je technickou jeho revizí. Páté vydání obsahuje proti předchozímu vydání tyto důležité technické změny zejména v aspektech rozsahu použití, kde u této normy byl změněn na 1000 V AC a 1500 V DC, byla zjednodušena tabulka pro návrhovou teplotu, zcela přepracována byla kapitola týkající se vlastností napájecího systému, doplněny byly informace týkající se stupně znečistění a byla doplněna kapitola týkající se dopadů na životní prostředí. Kapitoly týkající se třídící zkoušky materiálu, zkoušky nehořlavosti kabelů a zkoušky svazků vodičů nebo kabelů v podmínkách požáru byly zrušeny. 

ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ (ČSN 33 2000-7-721 ED.2:2019)

Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Elektrická instalace v karavanech a v motorových karavanech. 

Poznámka: Toto vydání nahrazuje s účinností od 17.12.2021 normu ČSN 33 2000-7-721:2007. Tato norma je technickou revizí a obsahuje proti předchozímu vydání tyto důležité technické změny zejména v aspektech podmínek instalace pro kabely procházející schránkou na plynové lahve a požadavku na vybavení hlavním vypínačem pro každou nezávislou instalaci. Dále byly změněny čísla článků ochranných opatření, které nejsou povoleny.

ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ (ČSN 33 2000-8-1 ED.2:2019)

Část 8-1: Funkční aspekty – energetická účinnost.

Poznámka: Toto vydání nahrazuje s účinností od 14.6.2022 normu ČSN 33 2000-8-1:2015. Tato norma zavádí požadavky a doporučení pro návrh a hodnocení energetické účinnosti elektrické instalace v rámci managementu energetické účinnosti s cílem získat co nejlepší stálou funkčně ekvivalentní službu při co nejnižší spotřebě elektrické energie a co nejpřijatelnější energetické dostupnosti a ekonomické rovnováhy.  

Informační servis 03/2019

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci říjnu 2019.

ELEKTRICKÁ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ  (ČSN 33 2000-7-711 ed.2:2019)

Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech . Výstavy, přehlídky a stánky. 

Poznámka: Toto druhé vydání nahrazuje s účinností od 12.4.20122 ČSN 33 2000-7-711:2004. Edice 2 je technickou revizí normy s cílem uvést do souladu tuto normu s IEC 60364-4-41. 

VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY (ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019)

Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny. 

Poznámka: Toto vydání nahrazuje ČSN CLC/TR 60079-32-1:2016. Tato norma je napsána jako obecný návod pro výrobky obecných a technologických vlastností, potřebných pro vyloučení nebezpečí výbuchu vznikající v důsledku statické elektřiny v prostorech s nebezpečím výbuchu. IEC 60079-0 stanoví obecné požadavky, včetně požadavků pro vyloučení elektrostatických nábojů, pro konstrukci, zkoušení a podobně. V některých případech se požadavky uvedené v IEC 60079-0 se liší od informací uvedených v ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019. Bylo rozhodnuto, aby všechny informace byly uvedeny kompletně v této normě, a proto byla doplněna kapitola 14 do ČSN CLC/TR 60079-32-1 shrnující požadavky uvedené v ČSN EN 60079-0 pro EX zařízení a EX součásti, jako doplňující informace.   

Informační servis 02/2019

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci září 2019.

ELEKTRICKÁ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ  (ČSN 33 2000-7-722 ed.3:2019)

Část 7-722: zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech , Napájení elektrických vozidel 

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (ČSN EN 60204-11 ed.2:2019) 

Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1000 V AC nebo 1500 V DC  a nepřesahující 36 kV. 

Poznámka: Toto třetí vydání nahrazuje s účinností od 27.08.2021 ČSN 33 2000-7-722 ed.2:2016. Edice 3 je technickou revizí a obsahuje proti předchozímu vydání tyto důležité technické změny zejména v aspektech zavedení požadavků pro elektrické instalace s bezdrátovými systémy přenosu elektrické energie, vyjasnění požadavků týkajících se ochranného opatření umístnění mimo dosah, aby se umožnilo používání sběračů proudu v prostorech přístupných veřejnosti a zavedení požadavků týkajících se případu, kdy EV je dovoleno provozovat jako zdroje elektrického proudu paralelně s jinými zdroji elektrického proudu. 

ZÁSUVNÉ TYPY PRŮCHODEK PRO NAPĚTÍ 72,5 KV A PROUDY 630A AŽ 1250A PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ  (ČSN EN 50673:2019)

Poznámka: Tato norma je českým překladem evropské normy EN 50673:2019.

Informační servis 01/2019

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v období červen-srpen 2019.

ELEKTRICKÁ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ (ČSN 33 2000-1 ed. 2:2019)

Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice  OPRAVA 1

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (ČSN EN 60204-11 ed.2:2019) 

Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1000 V AC nebo 1500 V DC  a nepřesahující 36 kV. 

Poznámka: Toto druhé vydání zrušuje s účinností od 09.01.2022 ČSN EN 60204-11:2001. Edice 2 je technickou revizí a obsahuje proti předchozímu vydání tyto důležité technické změny zejména v aspektech posouzení rizika vycházejících z ISO 12100, v pospojování a uzemnění, u EMC a kvality výkonu, spínacích a řídících přístrojů VN, povrchových cest vodičů a souprav sběracích kroužků, aktualizace přílohy A seznamu strojních zařízení. 

ELEKTRICKÁ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ (ČSN 33 2000-5-56 ed.3:2019)

Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení. Zařízení pro bezpečnostní účely. 

Poznámka: Toto třetí vydání zrušuje s účinností od 07.12.2021 ČSN 33 2000-5-56 ed.2:2010. Edice 3 je technickou revizí a obsahuje proti předchozímu vydání tyto důležité technické změny zejména v aspektech modifikace citovaných dokumentů, termínů a definic, doplnění požadavků pro elektrické obvody pro bezpečnostní účely pro zajištění spolehlivosti napájecích zdrojů souvisejících s bezpečností v podmínkách požáru, doplnění požadavků na elektrické obvody určené pro bezpečnostní účely, doplnění požadavků pro nouzové osvětlení, obsahuje novou přílohu D – požární vypínač, přílohu E – příklady způsobů instalace zařízení pro bezpečností účely se systémem správy kabelů, přílohu F – elektrická vedení a přílohu G- návod pro vhodné umístnění zdrojů elektrické energie pro elektrická zařízení pro bezpečnostní účely. 

VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY (ČSN EN IEC 60079-15 ed.4:2019)

Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n".

Poznámka: Toto čtvrté vydání zrušuje s účinností od 19.04.2022 ČSN EN 60079-15 ed.3:2010. 


30 dnů na bezplatné vyzkoušení

Všichni nově registrovaní uživatelé získají 30 dnů na bezplatné vyzkoušení softwaru INSPECTO. Po jejich uplynutí se pak jednoduše rozhodnete, zda chcete pokračovat v rámci běžného předplatného nebo si pouze stáhnete archiv všech uzavřených revizí, které jste do tohoto data v softwaru INSPECTO vytvořili a dále již v jeho používání pokračovat nebudete.

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648