Pravidelné kontroly a zkoušení zařízení pro obloukové svařování

Pro všechny, kteří provádějí pravidelné kontroly a kontroly po opravě pro zajištění bezpečnosti zdrojů pro obloukové svařování, není jistě novinkou, že normě ČSN EN 60 974-4 ed. 2, ZAŘÍZENÍ PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ: PRAVIDELNÉ KONTROLY A ZKOUŠKY, dnem 25. 8. 2019 končí platnost a bude plně nahrazena normou ČSN EN 60 974-4 ed. 3, ZAŘÍZENÍ PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ: PRAVIDELNÉ KONTROLY A ZKOUŠKY. V našem článku se krátce zaměříme na požadavky a změny, které nám ed. 3 přinesla oproti původní normě.

Kvalifikace osob provádějících zkoušky je podmíněna ed. 3 na osobu poučenou dle §4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. nebo odborníka v oboru oprav elektrických zařízení. Osoby poučené jsou pracovníci, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. V rámci normy jsou osoby poučené považovány za způsobilé pro jednoduché pravidelné zkoušky a jednoduchou údržbu, a to v případech, kde se nevyžaduje otevření krytu zařízení.

Pravidelné kontroly a zkoušení zařízení pro obloukové svařování

Nelze opomenout požadavky na zkušební podmínky a měřicí přístroje, kde zkoušky pro zajištění bezpečnosti zdrojů svařovacího proudu musí být provedeny při teplotě od 10 °C do 40 °C na suchém a čistém svařovacím zařízení a měřicí přístroj musí mít minimální třídu přesnosti 2.5, s výjimkou měření izolačního odporu, pro kterou není přesnost přístrojů stanovena.

Provedení pravidelné kontroly a zkoušky nebo provedení údržby či opravy vychází z pořadí zkoušek v čl. 4.7 tab. 1. v normě ČSN EN 60 974-4 ed. 3. Tato tabulka, přesněji řečeno požadované zkoušky definované pro pravidelné kontroly a zkoušky nebo pro zkoušky po opravě byly oproti ČSN EN 60 974-4 ed. 2 upraveny a doplněny o volitelné položky jako měření dotykového proudu svařovacího obvodu, měření dotykového proudu za normálních podmínek a měření proudu protékajícím ochranným vodičem.

Základním úkonem při pravidelné kontrole a zkoušce nebo po opravě zařízení zůstává vizuální kontrola, která musí být provedena podle podmínek používání svařovacího zařízení a pokynů výrobce. Norma uvádí v informativní příloze A seznam bodů vizuální kontroly zaměřující se na kontrolní úkony u hořáku / držáku elektrod, svařovací svorky, napájecí sítě, svářecího obvodu, krytů, ovládacích a indikačních prvků a obecného stavu zařízení.

V rámci elektrické zkoušky u obou typů prohlídek je nutno provést měření odporu ochranného vodiče u zařízení tř. I, včetně všech pomocných zařízení. Shoda musí být ověřena měřením odporu mezi kontaktem ochranného vodiče ve vidlici a neživými částmi zkušebním zařízením s požadavkem na ohýbání, přehýbání nebo stáčení kabelu, aby se zjistila případná přerušení ochranného vodiče.

Při měření izolačního odporu musí být hořáky odpojeny, polovodičové elektronické součástky a jejich ochranné přístroje mohou být zkratovány a jednotky s kapalinovým chlazením musí být zkoušeny bez kapaliny a při samotném měření napájecího obvodu proti svařovacímu obvodu, svařovacího obvodu proti ochrannému obvodu, napájecího obvodu proti ochrannému obvodu, př. napájecího obvodu zařízení tř. II proti přístupným povrchům musí být naplněny jak podmínky minimálního izolačního odporu, tak podmínky izolace.

Mezi volitelná měření jsou zařazena měření dotykového proudu svařovacího obvodu, který se měří mezi přípojkou svařovacího obvodu a svorkou ochranného vodiče, měření dotykového proudu za normálních podmínek, prováděné na přístupném vodivém povrchu nepřipojeném k ochrannému vodiči, a měření proudu protékajícího ochranným vodičem.

Dalším povinným úkonem je měření naprázdno, kde vrcholové hodnoty maximálního napětí naprázdno ve všech možných nastaveních napájecího zdroje nesmí překročit +/- 15 % napětí naprázdno a musí dále odpovídat hodnotám uvedeným v ČSN EN 60 974-1 ed. 4 z dubna 2014.

Posledním úkonem je vykonání funkční zkoušky zařízení pro oblouková svařování. Tato položka je vyžadována pouze při zkoušce po opravě a je zaměřena na funkci zařízení, zařízení pro zapínání napájení, zařízení pro snížení napětí, elektromagnetický plynový ventil a signalizační, kontrolní světelná návěstí.

O každé kontrole musí být vystaven protokol, který musí minimálně obsahovat identifikační údaje o zkoušeném zařízení, datum zkoušení, napětí napájecí sítě, výsledky zkoušek, podpis a identifikaci osoby a organizace, která prováděla kontrolu, a identifikační údaje použité měřicí techniky.

Po vystavení protokolu a dokončení kontroly zařízení pro obloukové svařování musí být na zařízení připevněn štítek s datem zkoušení nebo doporučeným datem příští kontroly podle místních předpisů.

V rámci softwaru INSPECTA, určeného revizním technikům, pro vás máme připraveny šablony potřebné pro popsané výkony prováděné na zařízeních pro oblouková svařování, vycházející z ČSN EN 60 974-4 ed. 2 a ČSN EN 60 974-4 ed. 3. Tyto šablony vám umožní plynulý přechod na ediční řadu č. 3. Již žádné individuální úpravy šablon, toto jsme již provedli za vás. V rámci INSPECTA nejenže nabízíme širokou databázi závad z ČSN na základě smluvního ujednání s UNMZ a ČAS, zajišťujeme bezpečnost vašich dat v cloudovém úložišti MICROSOFT AZURE, ale také, a to především, provádíme trvalé aktualizace a doplnění SW v souladu s aktuálním vývojem v technické normalizaci, a to vše v rámci ceny služby u našich produktů.

Věřím, že využijete naše služby, které vám poskytnou jednotu revizních výstupů v souladu s platnou legislativou.


Tomáš Šimek (technický ředitel ve společnosti Inspecto s.r.o.)

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648