Měření proudových chráničů při revizní činnosti v sítích nízkého napětí

S dlouhodobě nastupujícím trendem používání proudových chráničů v elektrických instalací nízkého napětí v sítích TN a TT je jistě pro každého revizního technika přínosná příloha NA normy ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, která je s účinností od 1.6.2019 jedinou platnou normou pro výchozí a pravidelné revize elektrických instalací v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

V tomto článku pomíjím fakt, že existují i jiné normy pro revize elektroinstalací (v jiných prostředích apod.), a to vzhledem k faktu, že se budeme zaměřovat na to, co a jak a u kterých proudových chráničů měřit.

V návaznosti na požadavky uvedené v normě ČSN 33 2000-4-41 ed.3 pro automatické odpojení v případě poruchy je nutno v rámci revizní činnosti ověřit mezní hodnoty reziduálních proudů proudových chráničů. Jak tedy na to?

Proudový chránič

1. Ověření mezních hodnot reziduálních proudů proudových chráničů

V praxi se chránič zatíží generovaným zkušebním reziduálním proudem o hodnotě menší nebo rovné jedné polovině jeho jmenovitého reziduálního vybavovacího proudů a zároveň vetší než 20 % tohoto proudu. Při tomto zatížení nesmí proudový chránič vybavit.

Následně se pokračuje zatížením proudového chrániče zkušebním reziduálním proudem o hodnotě jmenovitého reziduálního proudu. Zde je již požadováno vybavení do 0,3s pro chrániče typu AC a chrániče typu G. Pro selektivní chrániče typu S je požadováno vybavení do 0,5s. Při této zkoušce se obecně doporučuje prodleva přibližně 30 s u chráničů typu S.

Současně je při těchto měřeních prováděno měření dotykového napětí na ochranném vodiči, které musí být vyhovující k mezním hodnotám daného prostředí.  

Výše uvedená měření se provádějí na všech typech chráničů AC, A i B. 

2. Ověření proudových chráničů se zpožděnou charakteristikou

V praxi je při použití proudových chráničů s označením S nejprve nutno prohlídkou a kontrolou ověřit údaje použitých chráničů. Předřazený selektivní proudový chránič před chrániči obecného typu nebo typu se zpožděnou charakteristikou (typ G) musí mít hodnotu svého jmenovitého reziduálního proudu o předepsanou hodnotu vyšší, než je hodnota u chráničů obecného typu popř. typu G. Obvykle musí být jmenovitý vybavovací reziduální proud selektivního chrániče 3x větší než reziduální proud neselektivního chrániče.

U chráničů obecného typu a typu se zpožděnou charakteristikou (typ G) s citlivostí 10mA až 100mA jimž je předřazen selektivní chránič (typ S), je selektivita prokázána po přiložení zkušebního reziduálního proudu rovného 5násobku jejich jmenovitého reziduálního proudu měřeného v obou polaritách při vybavení pouze chrániče obecného typu a typu se zpožděnou charakteristikou (typ G). Po doporučeném čase 30 s se po této zkoušce provádí zkouška selektivních proudových chráničů zatížením zkušebním reziduálním proudem rovným jejich jmenovitému vybavovacímu reziduálnímu proudu s požadovanou dobou vypnutí v mezích 0,13 až 0,5s a zároveň tato doba musí být pro tento proud delší než doba vypnutí chráničů za nimi.

Při použití proudových chráničů s označením G je nutno ověřit, zda opravdu vypínají opožděně. Proudové chrániče obecného typu s charakteristikou bez zpoždění mají vypínací čas při 5násobku jmenovitého vybavovacího reziduálního proudu kratší než 40ms. Předepsaný vypínací čas pro proudové chrániče typu G je pro jakýkoliv reziduální proud rovný 10ms nebo delší. Přitom 5násobek jmenovitého vybavovacího reziduálního proudu je předepsaný vypínací čas kratší než 40ms jako u chráničů obecného typu. U chráničů typu G ověřujeme, že při 5násobku jmenovitého vybavovacího reziduálního proudu vypínají v časovém rozpětí od 10ms do 40ms. Obdobně je třeba postupovat na základě údajů výrobců i u jiných chráničů se zpožděnou charakteristikou.

3. Ověření chráničů citlivých též na jiné než pouze střídavé reziduální proudy

Při použití chráničů typu A při ověření působení střídavého reziduálního proudu postupujeme dle výše popsaných postupů. Navíc ověříme tento typ chrániče zatížením jeho zkušebním pulsujícím reziduálním stejnosměrným proudem o hodnotě 1,4násobku jeho jmenovitého vybavovacího proudu. Je měřena doba vypnutí chrániče a je ověřována v obou polaritách. Zjištěné časy jsou obvykle kratší než při ověřování při působení střídavé složky proudu.

V případě použití chráničů typu B se navíc po ověření působení střídavého proudu a pulsujícího stejnosměrného proudu ještě ověřuje funkčnost chrániče působením stejnosměrného reziduálního proudu. Toto ověření se provádí nejdříve generováním narůstajícího stejnosměrného reziduálního proudu. Chránič musí vybavit při hodnotě tohoto proudu menší nebo rovné 2násobku jmenovitého vybavovacího reziduálního proudu. Při tomto ověření se čas neměří. Doba vypnutí chrániče se měří při zatížení zkušebním stejnosměrných reziduálním proudem ověřovaným v obou polaritách o hodnotě rovné 2násobku jmenovitého vybavovacího proudu.

4. Ověření funkce kontrolního tlačítka

Posledním úkonem je ověření funkce kontrolního tlačítka, které se prokazuje jeho stisknutím a následném správném vybavení proudového chrániče.

Tímto článkem jsme si prošli základní požadavky na proudové chrániče. V rámci přílohy NA ČSN EN 33 2000-6 ed.2:2017 je dobře zpracována tabulka výše popsaných postupů zkoušek.

V rámci našeho softwaru máte při fyzickém výkonu revize možnost se k těmto licencovaným datům online připojit pomocí mobilu, tabletu či počítače. Každý si tedy může v případě pochybností potvrdit správnost svých měřících postupů a případně provést jejich korekci.

Závěrem si dovolím poznámku z praxe. Dostaly se mi do rukou různé revizní zprávy uvádějící spousty výše popsaných měření. Jedinou chybou na kráse byl fakt, že uvedené měřidlo v revizní zprávě dané měření vůbec neumožňuje. Proto je nutné, aby měřidla uvedené v revizní zprávě odpovídala požadavkům na vhodná zkušební zařízení dle ČSN EN 61557-6 ed.2:2008. Tímto krokem každý revizní technik předejde mnoha nepříjemnostem, které by ho v budoucnu mohly potkat.


Tomáš Šimek (technický ředitel ve společnosti Inspecto s.r.o.)

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648