INSPECTO Blog

Zajímavé články, postřehy a komentáře týkající se nejen softwaru INSPECTO, ale také problematiky revizní činnosti obecně, technických normativů a technologických novinek.

INSPECTO vychází z každodenních zkušeností revizních
techniků

Rozhovor s technickým ředitelem Tomášem Šimkem, který vyšel v čísle 5/2018 časopisu Elektroinstalatér.

Číst více >

Jak na dlouhobě bezpečné archivování revizních zpráv a databází?

Poškozené nebo smazané paměťové médium už nemusí nutně znamenat problém.

Číst více >

Provozovatel a revize elektroinstalací dle ČSN 33 2000-6 ed. 2

Povinnosti provozovatele vyhrazeného technického zařízení, definovaného zákonem č. 174/1968 Sb.

Číst více >

Pravidelné kontroly a zkoušení zařízení pro obloukové svařování

Pro všechny, kteří provádějí pravidelné kontroly a kontroly po opravě pro zajištění bezpečnosti zdrojů pro obloukové svařování.

Číst více >

Výchozí revize elektroinstalace dle ČSN 33 2000-6 ed. 2 v softwaru INSPECTO

Na počátku tohoto článku si je nutno zrekapitulovat současný stav normativů, dle kterých se revize elektroinstalací nízkého napětí provádějí, ať již se jedná o jakýkoliv typ revizní zprávy.

Číst více >

Jaké důležité změny přinesla norma ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 a na které elektroinstalace se vlastně vztahuje?

Přečtěte si nový článek na našem INSPECTO blogu.

Číst více >

Ověření bezpečnosti strojního zařízení dle ČSN EN 60 204-1 ed.3:2019

V našem nejnovějším článku otevřeme problematiku výkonu ověření bezpečnosti strojních zařízení ve vztahu k nově vydané normě ČSN EN 60 204-1 ed.3:2019 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky.

Číst více >

Měření proudových chráničů při revizní činnosti v sítích nízkého napětí

S dlouhodobě nastupujícím trendem používání proudových chráničů v elektrických instalací nízkého napětí v sítích TN a TT je jistě pro každého revizního technika přínosná příloha NA normy ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, která je s účinností od 1.6.2019 jedinou...

Číst více >

VTEZ – povinnosti provozovatele při uvedení zařízení do provozu a archivaci dokumentace k zařízení

Změny v ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 po zrušení národní přílohy.

Číst více >

Měřicí technika v rámci řízené metrologie a zákonné požadavky na ni kladené

Každý revizní technik používá denně v rámci svého pracovního výkonu měřicí techniku. V tomto článku se budeme věnovat povinnostem, které jsou kladeny na fyzické nebo právnické osoby v rozsahu zákona o metrologii.

Číst více >

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

V tomto a také v několika následujících článcích se budeme věnovat normám specifikovaným pro elektrické instalace nízkého napětí, konkrétně pro zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

Číst více >

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Topné kabely a pevně instalované topné systémy

ROZSAH TÉTO NORMY byl oproti původní normě rozšířen a nyní pokrývá i začleněné elektrické topné systémy pro povrchové vytápění a rovněž elektrické systémy pro rozmrazování......

Číst více >

INSPECTO vychází z každodenních zkušeností revizních techniků

Rozhovor s technickým ředitelem Tomášem Šimkem, který vyšel v čísle 5/2018 časopisu Elektroinstalatér

Nejen o důvodech, které vedly ke vzniku nové online revizní aplikace INSPECTO pro provádění revizí Vyhrazených technických zařízení (VTZ), ale samozřejmě především o tom, jak tato aplikace pracuje a v čem spočívá její hlavní přínos pro každodenní práci revizních techniků, hovoří Tomáš Šimek, technický ředitel společnosti Inspecto s.r.o.

Takže, pane Šimku, proč vlastně INSPECTO vzniklo?

Důvodů bylo ve skutečnosti samozřejmě hned několik. Začnu možná trochu zeširoka. Ve své kariéře jsem nepracoval vždy na manažerském postu, jako je tomu nyní, ale více než polovinu svého profesního života jsem se živil jako revizní technik. Díky tomu moc dobře vím, jak je tato práce náročná, a především velmi zodpovědná. Každý pracovní den narážíte na nutnost zpracovávat velké množství informací, musíte vykonat celou řadu přesných měření, a především se nikdy nevyhnete časově náročné administrativní zátěži, která s revizní činností přímo souvisí. Dalším problémem byla vždy také unifikace výstupů, respektive její neexistence. Na to jsem ostatně narážel i později na pozici v rámci řízení revizních činností. Skoro každý revizák měl a stále ještě má nějaký vlastní systém nebo nástroj, který mu pomáhá při výkonu revizní činnosti. Ať už jde o excelové tabulky nebo třeba wordové dokumenty. V současné době již samozřejmě existují softwarové revizní nástroje, které lze použít, ale u těch mi trochu scházela možnost skutečně plnohodnotného využití toho nejvhodnější typu zařízení v rámci jednotlivých kroků revizního úkonu. Takže jedním z motivů byla snaha přinést do světa revizí efektivní nástroj, který sjednotí jednotlivé kroky revizního úkonu, a to včetně standardizované revizní zprávy na konečném výstupu. Ovšem to by samo o sobě určitě nestačilo. Takže jsme při návrhu aplikace INSPECTO stanovili ještě jeden důležitý cíl, který můžeme definovat jako digitalizaci revizní činnosti. Digitalizace je obecně nevyhnutelným trendem a my chceme tento trend přinést i do revizní činnosti. Proto jsme společně s šikovnými programátory a ostřílenými revizáky dali dohromady tým a vytvořili zcela novou aplikaci.

Tomáš Šimek - Elektroinstalatér

Co si pod tím můžeme představit? Umožňuje digitalizace například docílení snížení administrativních úkonů v souvislosti s revizní činností?

Rozhodně ano. I když opět jde vlastně jen o důsledek, byť velmi užitečný. To podstatné se ve skutečnosti ukrývá ve slově „online“. Na úplném počátku jsme si položili zásadní otázku: Co je nezbytným předpokladem pro to, aby byla revizní aplikace skutečně užitečná? Tak za prvé musí být samozřejmě jednoduše ovladatelná a mít přehledné uživatelské rozhraní. Měla by také revizním technikům umožnit dokončení co nejvíce nutných kroků přímo v místě revize, ale zároveň by jim měla nabídnout i možnost, aby ty složitější úkony dokončili v pohodlí kanceláře nebo domova. Jednoduše řečeno, aby se mohli svobodně rozhodnout, které zařízení si v daný okamžik pro provádění revize zvolí. A poslední, nejdůležitější podmínkou bylo, aby každý revizní technik, který používá INSPECTO, měl veškerá jím vytvořená data vždy bezpečně uložena a zároveň neustále k dispozici.

Jak byste tedy co nejjednodušeji charakterizoval aplikaci INSPECTO?

Ve zkratce se dá INSPECTO popsat jako online software, který díky plánovači a přednastaveným postupům usnadňuje a zrychluje provádění revizní činnosti. Současně buduje přehledné evidence klientů a měřidel, zajišťuje metrologický proces a nabízí aktivní propojení aplikace na definice technických normativů. Efektivně využívá neustále aktualizovanou databázi závad dnes již s více než 20 000 položkami. INSPECTO pracuje na mobilních zařízeních (na tabletu nebo mobilním telefonu se systémem Android), ale současně jej lze používat i na osobních počítačích, kde pro jeho provoz postačí běžný internetový prohlížeč.

Co INSPECTO aktuálně obsahuje?

Aplikace INSPECTO v současné době obsahuje modul pro revize vyhrazených elektrických technických zařízení, který se skládá z oddílů Elektrické stroje, Zařízení pro oblouková svařování, Elektrické spotřebiče a Systém ochrany před bleskem (v průběhu podzimu bude doplněn oddíl Elektroinstalace). Každý z oddílů obsahuje šablony pro revizní činnost dle konkrétních norem, a to jak nových, tak i těch dřívějších.  INSPECTO pracuje na principu přednastavených postupů (takzvaných workflow), které zajišťují optimální sled revizních činností. Revizní technik má ale samozřejmě stále možnost kdykoli doplnit specifickou dokumentaci nebo rozšířit rozsah prohlídek a měření. Všechny rozpracované i dokončené revizní zprávy (ale také databáze klientů a měřidel) jsou bezpečně uchovávány v cloudovém úložišti Microsoft Azure, které je několikanásobně zajištěno proti ztrátě dat. Díky tomu se už žádnému reviznímu technikovi nestane, že přijde o naměřené údaje, nebo dokonce celé revizní zprávy. Odpadá tím také nutnost používat jakákoli další jiná paměťová média, jakými jsou USB klíčenky nebo externí disky. Není nutné se obávat ani poškození pevného disku počítače nebo ztráty mobilního zařízení. Na lokálních úložištích nejsou uložena žádná citlivá data, takže je není možné zneužít. Stačí si jednoduše pořídit zařízení nové a přihlásit se do aplikace INSPECTO. Všechna vaše data budou tím okamžikem opět dostupná a použitelná. Online koncepce nám navíc umožňuje udržovat aplikaci stále aktuální a neomezovat revizního technika ve volbě pracovního nástroje. Může kdykoli využít výhody mobilního zařízení a celou revizi dokončit v místě revize (včetně fotodokumentace) nebo v kanceláři u svého počítače (například při dopisování delších závěrů). Stejně tak vyhotovenou revizní zprávu může podepsat elektronicky přímo v místě revize na mobilním zařízení a ihned odeslat nebo ji vytisknout doma na počítači a následně předat fyzicky. A nemusíte se bát ani toho, že v místě revize nebude k dispozici signál. INSPECTO je sice online, ale v aplikaci lze pracovat také v offline módu a naměřené hodnoty synchronizovat až při dostupném datovém připojení.

Jak vypadá samotná práce s aplikací?

Po přihlášení se reviznímu technikovi zobrazí přehledný DASHBOARD, pomocí kterého může své revize plánovat, zahájit novou revizi, vrátit se k poslední rozpracované, otevřít archiv revizí nebo přidat klienta a měřidlo do databáze.  Pokud revizní technik začíná s novou revizí, zvolí si odpovídající oddíl a šablonu. Šablony využívají jak hodnot zadaných do aplikace revizním technikem (databáze klientů a měřidel), tak i neustále aktualizovanou databázi závad (Závadovník). Databáze umožňují vytváření vlastní struktury zadaných dat, například definovat jednotlivé budovy nebo nákladová střediska u jednoho klienta. Závadovník nabízí předdefinovanou formulaci neshody a citace článku z ČSN na základě licenční smlouvy s ČAS, ale umožňuje též editaci předdefinovaného textu a vytváření nejčastěji používaných závad z technických norem. V případě zjištěných závad je možné vytvořit fotodokumentaci závady, přidat do fotografie komentář, zvýraznit kritické místo či hodnotu a přiložit fotodokumentaci k revizní zprávě. V průběhu výkonu probíhá permanentní validace dat, která upozorňuje na nezadané vyžadované údaje a překročení limitních hodnot. Revizní technik má také okamžitý přístup do archivu revizí. Archiv skrývá další velkou přednost aplikace INSPECTO. Je jí funkce „Duplikovat“, která umožňuje přenést data z předchozí revizní zprávy do následné a provést pouze korekci v rozsahu prohlídky, doplnit požadovaná nová měření a provést celkové zhodnocení stavu. Po dokončení výkonu mohou technik a zástupce provozovatele finální zprávu v aplikaci elektronicky podepsat a revizní technik ji ihned odešle zástupci e-mailem, nebo zprávu vytisknout na papír a podepsat fyzicky. V obou případech je poté revizní zpráva v systému INSPECTO bezpečně uložena v archivu.

V souvislosti s archivem mě napadá jedna otázka: Co když přestanu z nějakého důvodu INSPECTO používat? Přijdu o své online uložené revizní zprávy?

Tak toho se žádný revizní technik opravdu obávat nemusí. Pokud z jakéhokoli důvodu přestane aplikaci používat, dojde logicky k dvěma věcem: Nebude možné vytvářet a editovat revizní zprávy, ale všechny předchozí dokončené zprávy bude mít zdarma k dispozici jako náhled. Včetně následného exportu do PDF souboru.


INSPECTO Blog

Jak na bezpečné archivování revizních zpráv a databází?

INSPECTO je prvním revizním softwarem, který je skutečně online. Co to ale ve skutečnosti vlastně znamená? Jednoduchá definice by mohla znít takto: Vaše revizní zprávy (a také všechny údaje v databázích) jsou vždy bezpečně uloženy a připraveny k okamžitému použití na vámi preferovaném zařízení se stále aktuální verzí aplikace. Známe tedy čtyři hlavní výhody online koncepce naší aplikace a postupně vám je podrobněji představíme. Dnes se zaměříme na první z nich – BEZPEČNÉ ULOŽENÍ DAT.

Poškozené nebo smazané paměťové médium už nebude znamenat problém

Pokud používáte pro svou práci počítač nebo jiné elektronické zařízení, tak v určitém kroku začnete vždy generovat data. Data, která je nutné bezpečně ukládat. S důrazem na slovo „bezpečně“ pokud se jedná o tak citlivé dokumenty, jakými jsou revizní zprávy. Samozřejmě ještě stále existuje možnost pracovat výhradně „offline“, tedy za pomoci tužky, papíru a šanonů s uloženými revizními zprávami. Tato metoda sice může mít své výhody, ale z dlouhodobého hlediska připravuje revizního technika o možnost pohodlné správy evidence, operativního přístupu k archivu a především jeho efektivního využívání při vytváření následných revizních zpráv. Nehledě na vysoké riziko zranitelnosti fyzicky uložených revizních zpráv. Ať už z důvodu jejich poškození, ztráty nebo odcizení.

Bezpečné cloudové úložiště

Neustálé zálohování jako maximální jistota

Pojďme se tedy rovnou zaměřit na elektronickou cestu provádění revizní činnosti. V současné době existují dva hlavní přístupy:

– použití vhodného softwaru nebo utility

– použití vlastních šablon a dokumentové základny

V obou případech platí, že každé uložení dat je bezpečné jen do té míry, jak často tato úložiště zálohujete. A oba případy také nabízejí pouze dva způsoby, jak data ukládat:

– v interní paměti vašeho počítače

– na externím paměťovém médiu

Pokud vycházíme z předpokladu, že má každý údaj, který v průběhu revizní činnosti zaznamenáte, zásadní důležitost, tak by k zálohování mělo docházet co možná nejčastěji. Ideálně (a nejdéle) v hodinových intervalech. Navíc by mělo jít o zálohu duplicitní (tzv. mirroring). Jedině tak se vyhnete problémům souvisejícím s eventuálním poškozením pevného disku počítače nebo dokonce ztrátě paměťového média. V druhém případě navíc hrozí, že mimo samotné ztráty dat může nepovolaná osoba získat přístup k vašim cenným informacím nebo vašemu know-how.

INSPECTO zálohuje vaše data průběžně

Hlavní výhodu cloudového úložiště softwaru INSPECTO představuje fakt, že veškerá data jsou synchronizována a tím i zálohována průběžně a v krátkých intervalech. Pokud jste připojeni online, tak dochází k uložení dat v řádu sekund. Jestliže pracujete v prostředí, kde není možnost okamžitého přístupu k datovému připojení, tak k uložení dat dojde ihned po jeho dosažení. Můžete také kdykoli vyvolat ruční synchronizaci, při které dojde opět k okamžitému uložení údajů na bezpečné vzdálené úložiště. Riziko ztráty dat v interní paměti zařízení nebo na externím úložišti je tak redukováno na minimum.

Maximálně důvěryhodné úložiště

Pro ukládání dat a revizních zpráv vytvořených v aplikaci INSPECTO jsme zvolili stabilní a prověřené řešení Azure Cloud od společnosti Microsoft. Toto úložiště využívá k zabezpečení svých citlivých dat 90 % společností z žebříčku Fortune 500 a také mnoho vládních organizací. Jednoduše všichni ti, kteří se nechtějí obávat nejen ztráty dat, ale je pro ně zároveň nepřijatelné, aby se k cenným informacím dostal kdokoli nepovolaný.


INSPECTO Blog

Provozovatel a revize elektroinstalací dle ČSN 33 2000-6 ed. 2

V úvodu tohoto článku je nutno připomenout povinnosti provozovatele vyhrazeného technického zařízení, definovaného zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru, jako zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Tato zařízení podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jedná se o zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

Podmínkou provozovatelů k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech a požadavkům NV 101/2005 Sb. Před uvedením pracoviště do provozu a používání je mimo jiné nutné zajistit určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště. Dále pak stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Tomáš Šimek - Elektroinstalatér

Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení. Dále musí vzít v úvahu doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště. Nastaví dodržování termínů a lhůt pro provádění činností a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění.

Nedílnou součástí je, aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností a kontrolní a revizní záznamy byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Kdo má být odpovědnou osobou? Na tuto otázku nám dává odpověď ČSN EN 50 110-1 ed. 3, která uvádí jak definici odpovědné osoby za elektrické zařízení, tak i povinnosti organizací nebo již konkrétní pracovní postupy.

Pro naše potřeby nám postačí fakt, že osoba odpovědná za elektrické zařízení je definována jako pověřená osoba s konečnou odpovědností za bezpečný provoz elektrického zařízení. Povinnost organizací je pro každé elektrické zařízení takovou osobu určit, buď z vlastních řad, nebo je možno delegovat tyto povinnosti na třetí stranu.

Kvalifikační požadavky na osobu odpovědnou nejsou daným normativem vyžadovány, lépe řečeno, nesplňuje-li kvalifikační podmínky odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., může některé své povinnosti delegovat dále.

Nicméně osoba odpovědná by měla mít základní znalosti při tvorbě revizních plánů a orientaci v technické problematice a požadavcích technických norem. Ve výsledku je to ona, kdo v rámci pověření přijímá od revizních techniků rizika ke konkrétním zařízením, popsaným v revizních zprávách.

Dokážu pochopit, že v některých revizních zprávách je orientace opravdu velmi složitá a že je možno mít mnoho typů revizních zpráv.

Do této složité situace nám vstoupila norma ČSN 33 2000-6 ed. 2 z března 2017, vztahující se na elektrické instalace nízkého napětí. V současnosti tato norma platí v souběhu s původní ČSN 33 2000-6, které ale skončí platnost k 1. 6. 2019. Veškeré výchozí či pravidelné revize instalací budou od tohoto data již podle této normy.

Na tuto skutečnost by se osoby odpovědné měly připravit. Standardem samozřejmě zůstává, že každá nová elektroinstalace musí být před uvedením do provozu revidována, to se týká nejen nové elektroinstalace, ale i doplnění existující elektroinstalace nebo změny existující elektroinstalace. Pro revizní techniky mají být dostupné dokumenty jak pro výchozí, tak i pro pravidelné revize uvedené v ČSN 33 1500.

Výstupem, s nímž se osoba odpovědná pravidelně setkává, je revizní zpráva. U výchozích revizí musí tento dokument obsahovat podrobnosti o rozsahu instalace, kterého se zpráva týká, spolu se záznamem prohlídky a výsledky zkoušek. Jakékoliv závady, na které se přišlo v průběhu výkonu výchozí revize musí být odstraněny před vydáním výchozí revizní zprávy. V případě výchozí revize změn nebo doplnění existující instalace může zpráva obsahovat též doporučení, jaké opravy a vylepšení stavu instalace jsou vhodné. Zpráva o výchozí revizi musí obsahovat záznamy o prohlídkách, zkoušených obvodech a výsledcích zkoušek s jasnou identifikací elektrických obvodů, příslušným ochranným prvkem a naměřenými veličinami u daného obvodu. Zcela novým parametrem je požadavek na osobu odpovědnou za návrh projekčního řešení (odpovědný projektant) a na osobu odpovídající za montáž elektroinstalace (vedoucí montáže), a to podat osobě, která si objednala danou elektroinstalaci, zprávu spolu s výchozí revizí elektroinstalace. V informativní části normy v příloze E je toto řešeno například prohlášením za projekt i montáž s uvedenými údaji o odchylkách vůči souboru norem IEC 60364. Z mého profesního pohledu toto bude v praxi velmi obtížné přikládat. Toto bude padat na bedra osoby odpovědné za elektrické zařízení, která si v rámci dodavatelských smluv bude tuto podmínku muset zapracovat do smluvních ujednání s dodavatelem projektu a montáže. Zpráva o výchozí revizi by měla dále obsahovat doporučení lhůty pro výkon pravidelné revize. V rámci archivace se výchozí revizní zpráva uchovává po celou dobu životnosti elektroinstalace jako dokument, který slouží revizním technikům při následných periodických revizích, ale i pro potřeby kontrolních orgánů.

Následným úkonem po výchozí revizi elektroinstalace je pravidelná revize elektroinstalace, ta se provádí již bez demontáže, nebo pokud je to nutné, jen s částečnou demontáží, přičemž se provádějí příslušné zkoušky a měření. Po dokončení pravidelné revize musí být vypracována zpráva o pravidelné revizi. Tento dokument musí obsahovat podrobnosti o částech instalace, které byly zkontrolovány, každé omezení prohlídek a zkoušek, každé poškození, zhoršení, vady nebo nebezpečné okolnosti, každé nedodržení požadavků IEC 60364, které by mohlo způsobit vzrůst nebezpečí, které je například v informativní části E řešeno částí, která určuje a identifikuje problém, zatřídí závadu do příslušné kategorie a určí potřebu další prohlídky. Dále musí pravidelná revizní zpráva obsahovat seznam záznamů o prohlídkách, zkoušených obvodech a výsledcích zkoušek s jasnou identifikaci elektrických obvodů, příslušným ochranným prvkem a naměřenými obvodu. Zpráva smí obsahovat seznam doporučení oprav a vylepšení, jako je například modernizace instalace, aby odpovídala současným požadavkům technické normalizace, a v konečné řadě musí obsahovat doporučený termín příští pravidelné revize.

Tak to bylo ve zkratce k nové ČSN EN 33 2000-6 ed. 2 a k novým požadavkům a struktuře revizní zprávy. Nicméně nesmíme opomenout stále platnou ČSN 33 1500 Z1, Z2, Z3, Z4, která rámcově udává požadavky na obsah revizní zprávy a mimo jiné požaduje určení druhu revize, vymezení rozsahu revidovaného zařízení, soupis použitých přístrojů, soupis provedených úkonů, soupis zjištěných závad, data zahájení a ukončení revize, datum vypracování a předání revizní zprávy, jméno a podpis revizního technika s jeho revizním číslem a záznamy o naměřených hodnotách.

Obecně lze říci, že tato problematika je složitá, nicméně můj pohled na věc je, pokud je revizní zpráva dobře zpracovaná, s logicky uspořádanými celky, identifikovaným omezením při výkonu revizní činnosti, detailní specifikací příslušných obvodů, identifikovanými závadami s jasnou kategorizací a případně vyžadovanou prohlídkou a možnými doporučeními ze strany revizního technika, povede k minimalizaci rizik vznikajících při provozu elektroinstalací.


Tomáš Šimek (technický ředitel ve společnosti Inspecto s.r.o.)

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648