Výchozí revize elektroinstalace dle ČSN 33 2000-6 ed. 2 v softwaru INSPECTO

Na počátku tohoto článku si je nutno zrekapitulovat současný stav normativů, dle kterých se revize elektroinstalací nízkého napětí provádějí, ať již se jedná o jakýkoliv typ revizní zprávy.

U elektroinstalací nízkého napětí v objektech třídy A i B je nutno vycházet z normy ČSN 33 1500, ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY: REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Tato norma konkrétně svou změnou Z3 ukládá provádět revize elektroinstalací nízkého napětí dle normy ČSN 33 2000-6-61, ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY: ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ: REVIZE: POSTUPY PŘI VÝCHOZÍ REVIZI. V současnosti je tento normativ již plně nahrazen dvěma normami ČSN 33 2000-6, ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ: REVIZE, z roku 2007 a ČSN 33 2000-6 ed. 2, ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ: REVIZE, která původní normativ plně nahradí od 1. 6. 2019. Pro prostory s nebezpečím výbuchu je norma ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 2000-6 ed. 2 doplněna ČSN EN 60079-14 ed. 4, VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY: NÁVRH, VÝBĚR, ZŘIZOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ, která je určena pro výchozí revize. Pro zbývající typy revizí, periodické nebo výběrové, jsou stanoveny požadavky v ČSN EN 60079-17 ed. 4, VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY: REVIZE A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ.

Výchozí revize elektroinstalace

Mým cílem je přiblížit vám problematiku výchozích revizí elektroinstalací nízkého napětí v objektech bez nebezpečí výbuchu dle normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 a porovnáním nových požadavků na výkon či zpracování revizní zprávy ve vztahu k softwaru INSPECTO.

O našem softwaru bylo již napsáno mnoho, ale pro začátek si shrňme několik základních faktů. Software má dvě pracovní prostředí, která plně uspokojí i ty nejnáročnější revizní techniky. Software pracuje v online režimu s daty bezpečně uloženými v cloudovém úložišti MICROSOFT AZURE.

Každý revizní technik má vždy svobodnou volbu, zda zvolí webové prostředí vhodnější pro práci z pohodlí kanceláře, nebo práci v aplikaci na svém mobilním zařízení se systémem ANDROID. APLIKACE je přizpůsobena práci v terénu, proto samozřejmě umožňuje i práci OFFLINE a její předností je např. ukládání digitálních fotografiích k zjištěným závadám ke konkrétní revizi, popřípadě si může uživatel zvolit kombinaci obou variant, které má vždy k dispozici k jednomu uživatelskému účtu. Naší snahou bylo maximalizovat jednotu pracovních prostředí. Výsledkem jsou webová platforma a aplikace víceméně s totožným zobrazením ulehčujícím nativní orientaci v SW pro revizního technika.

Při popisu funkčnosti softwaru a práce s ním se zaměřím na novinky, které jsou ve shodě s ČSN 33 2000-6 ed. 2. Se stávajícími funkčními celky, které jsou známé uživatelům z dalších oddílů softwaru INSPECTO (LPS, OVĚŘENÍ BEZPEČNOSTI STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ, REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ a KONTROLY ZAŘÍZENÍ PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ) vás v rámci článku seznámím jen okrajově.

Primárním cílem vývoje bylo přenést požadavky z NOVÉ NORMY do příjemného pracovního prostředí umožňujícího reviznímu technikovi rychle přejít na nové normativní požadavky. V důvěrně známém pracovním prostředí šablony, kde revizním technikům nabízíme standardní a známé rozložení SW na dvě části. Levá strana v softwaru slouží pro přechod mezi jednotlivými položkami revizních úkonů a pravá část je určena pro zadávání konkrétních údajů týkajících se konkrétního úkonu.

U šablony výchozí revize uživatel najde známé položky, jako jsou například ÚDAJE O PROVOZOVATELI, ÚDAJE O DODAVATELI, POUŽITÁ MĚŘICÍ TECHNIKA, PŘEDLOŽENÁ DOKUMENTACE, VNĚJŠÍ VLIVY, DRUH A PŘEDMĚT REVIZE a další. V těchto položkách revizní technik pouze provádí kontrolu automaticky vložených dat provozovatele, dodavatele, nebo jednoduše přidá měřicí techniku či zadává jiné konkrétní potřebné údaje do revizní zprávy.

NOVĚ v šabloně pro výchozí revize elektroinstalací jsou mimo jiné zpracovány požadavky dle ČSN 33 2000-6 čl. 6.4.4.4 ukládající osobám odpovědným za projekt, montáž a revizi podat objednavateli zprávu ke stavu projektu, montáže a revize. Šablona primárně zpracovává data týkající se revize. Pro potřeby naplnění čl. 6.4.4.4 jsou nově připraveny bloky ÚDAJE O DODAVATELI PROJEKTU a ÚDAJE O DODAVATELI MONTÁŽE. Pokud revizní technik bude výchozí revizní zprávu kompilovat i s daty dodavatelů projektu a montáže elektroinstalace, pak není nic lehčího než zadat matriční údaje a software dynamicky připraví revizní zprávu se všemi potřebnými položkami. V případě, že již požadovaná zpráva od montážní nebo projekční organizace existuje samostatně nebo je součástí projektové dokumentace apod., uživatel ji může samozřejmě vložit v rámci dokumentačního bloku jako přílohu revizní zprávy.

Šablony výchozí revize elektroinstalací nově nabízí položky, jako jsou CHARAKTERISTIKY NAPÁJENÍ A ZPŮSOBY UZEMNĚNÍ, které revizním technikům umožňují velmi jednoduché zadání potřebných dat týkajících se např. uzemňovací soustavy, zemničů, parametrů zdrojů, základních charakteristik ochranných přístrojů napájejících vedení, hlavních ochranných vodičů aj.

U ELEKTROINSTALACÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ bylo nutno přepracovat a přizpůsobit dílčí části. U PROHLÍDKA jsme nově specifikovali požadavky normy na připojené předměty popsané v čl. 6.4.2.2 či nadefinovali náležitost vyplývající dle čl. 6.4.2.3 ve vztahu k jednotlivým souborům norem IEC 60364 a připravili soubor umožňující zaznamenat položky podrobené prohlídce. Veškeré rozsahy prohlídek nejsou uzavřeny, revizní technik má konečné právo určit konečný rozsah označením předdefinované položky či doplněním vlastních parametrů prohlídky.

V sekci ZKOUŠENÍ má revizní technik připraven výčet zkoušek v upřednostňovaném pořadí v souladu s ČSN 33 2000-6 ed. 2.

MĚŘENÍ je zpracováno jako samostatná příloha revizní zprávy. Kostru tvoří měřicí protokoly pro jednotlivé rozvaděče, vycházející z přílohy G. Na první pohled jsou protokoly velmi přehledné, s daty ať už o rozvaděčích, nebo jednotlivých obvodech. Revizní technik při práci se softwarem zadává údaje ke konkrétním rozvaděčům a obvodům. Zajímavou funkcí je možnost duplikace zadaných technických údajů, ta usnadní zadávání stejných hodnot, jako mohou být například popisy obvodů, druhy nadproudových prvků, průřezy živých vodičů, typy kabelu.

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY u elektroinstalací byly oproti ostatním šablonám z jiných oddílů doplněny o část umožňující u dané zjištěné závady zaznamenat konkrétní připomínky, popř. vyžadovat nápravnou činnost, kategorizovat závadu nebo vyžadovat další prohlídku.

ZÁVĚR byl koncipován pro vyjádření celkového posudku elektroinstalace, závěru a stanovení doporučené lhůty příští revize. Nedílnou součástí jsou předdefinované možné boxy se závěry revizních zpráv či možnost vytvoření vlastních uživatelských boxů umožňující individuální nastavení. Nedílnou součástí této části je podpisové pole pro revizního technika. Dynamickým prvkem jsou položky pro dodavatele montáže či projektu s možností zaznamenání odchylek od IEC 60364. Pracovní pole závěru je samozřejmě ukončeno částí umožňující parafu provozovatele.

Výše popsané funkcionality vám přibližují novinku našeho softwaru, kterou si budete moci sami zdarma vyzkoušet do 28. února 2019. Šablony určené pro pravidelnou revizi elektroinstalace nízkého napětí budou samozřejmě součástí oficiálního uvolnění šablon pro komerční využití a opravdu se máte na co těšit.

V rámci přípravy nových šablon vycházejících z ČSN 33 2000-6 ed. 2 jsme jako vývojový i technický tým odpovědně přistupovali k dané problematice ve spolupráci s odbornou veřejností. Věřím, že práce v softwaru pro vás bude jednoduchá, intuitivní a povede ke kvalitně zpracovaných revizním zprávám odpovídajícím daným normativním požadavkům.


Tomáš Šimek (technický ředitel ve společnosti Inspecto s.r.o.)

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648