Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

V tomto a také v několika následujících článcích se budeme věnovat normám specifikovaným pro elektrické instalace nízkého napětí, konkrétně pro zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Budeme procházet změny, které je z našeho pohledu důležité si připomenout, zopakujeme si rozsah normy, pro co konkrétní norma platí apod. Dnes si projdeme normu ČSN 33 2000-7-704 ed.3:2018 určenou pro elektrická zařízení na staveništích a demolicích.

ROZSAH PLATNOSTI této normy se vztahuje na instalace pro stavbu a demolice staveb, určených k užívání v době stavby nebo provádění demoličních prací, které mají být po dokončení stavby mimo provoz. Požadavky této normy platí pro pevné nebo pohyblivé instalace. Jednotlivá ustanovení této normy naopak neplatí pro elektrická zařízení v administrativních prostorech staveniště, což mohou být kanceláře, šatny, zasedací místnosti, jídelny, toalety apod.

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

NAPÁJENÍ STAVENIŠTĚ smí být z několika napájecích zdrojů, včetně upevněných nebo mobilních zdrojových soustrojí v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-551 ed.2:2010 včetně změny A11:2017 část 5-55 Výběr a stavba elektrických zařízení článek 551 Nízkonapěťová zdrojová zařízení.

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI. V edici 3 přetrvává zákaz použití ochranných opatření zábran a umístnění mimo dosah. Naopak změnou je nové znění požadavku pro obvody napájející zásuvky s jmenovitým proudem do 32A včetně a ostatní obvody napájející ruční elektrické zařízení o jmenovitém proudu do 32A včetně, kde je požadováno použití ochrany automatickým odpojením od zdroje spolu s doplňkovou ochranou přístrojem s jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem nepřekračujícím 30mA, nebo tyto obvody musí být napájeny SELV nebo PELV, nebo musí mít oddělení obvodů, přičemž každá zásuvka a ruční elektrické zařízení je napájeno z vlastního oddělovacího transformátoru, nebo vlastního, samostatného sekundárního vinutí oddělovacího transformátoru.

Oproti edici 2 se nově požaduje zajištění ochrany u obvodů SELV a PELV, bez ohledu na jmenovité napětí v obvodech AC a DC, izolací, přepážkami nebo kryty v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed.2 kapitola A.1 a A.2.

PŘÍSTROJE PRO ODPOJOVÁNÍ u každé sestavy pro staveniště (ACS) musí obsahovat zařízení pro odpojení přívodu. Nově specifikované podmínky praví, že tyto přístroje musí být vhodné pro zajištění ve vypnuté poloze dle ČSN 33 2000-5-537 ed.2 čl. 537.2.5 například tím, že je zajištěno zámkem nebo umístěno uvnitř uzamykatelného krytu. Bezpečnostní a záložní zdroje musí být připojeny přístroji zabraňující současnému připojení z různých zdrojů.

U ZAŘÍZENÍ PRO BEZPEČNOSTNÍ ÚČELY byla doplněna poznámka, kde místní podmínky smí vyžadovat použití bezpečnostních opatření, například použití únikového osvětlení.

REVIZE. Staveniště prochází neustálými změnami. Z tohoto důvodu elektrická instalace staveniště nebo demolice podléhá riziku poškození nebo nesprávného použití. Kromě požadavku na výchozí a pravidelné revize vycházejících z ČSN 33 2000-6 ed.2:2017 se musí elektroinstalace dle potřeby pravidelně kontrolovat. Norma nabízí příklady položek, které je třeba zkontrolovat, např. správnost připojení a stav ochranných vodičů, stav ohebných vodičů a jejich připojení k přenosnému zařízení a ručního zařízení a stav funkčnosti instalovaných chráničů.

V tomto článku jsme vypíchli pouze změny nebo nové znění původních článků v ČSN 332000-7-704 ed.3:2018. Z mého pohledu je velice nešťastné řešení způsobu aktualizace této normové řady, kde již není možné nalézt plné znění platných článků v nově vydané normě, ale jen dílčí odkazy či doplnění článků z průřezu předchozími variantami této normy. Z pohledu revizního technika je tedy poměrně náročné seskládat si správné a aktuální znění. Možná by stálo za to, při vydání další edice této normy, vydat ji v plném znění se zapracovanými a označenými změnami.


Tomáš Šimek (technický ředitel ve společnosti Inspecto s.r.o.)

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648