VTEZ – povinnosti provozovatele při uvedení zařízení do provozu a archivaci dokumentace k zařízení  

Změny v ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 po zrušení národní přílohy.

V tomto článku se zaměříme na povinnosti provozovatele, montážní organizace i revizního technika. Připomeneme si rozdělení VTEZ na třídy a skupiny a okrajově se dotkneme také problematiky vnějších vlivů po zrušení národní přílohy v ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018, kde již např. nejsou uplatňovány volby stupňů ochrany v závislosti na druhu prostoru. Závěrem se zaměříme na povinnost archivace dokumentace skutečného stavu, popř. jiné dokumentace, plynoucí např. ze stavebního zákona.

Pro odbornou i laickou veřejnost jistě není novinkou znění Vyhlášky č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti. V tomto článku se zaměříme na povinnosti plynoucí z tohoto předpisu a nastíníme rizika která plynou z běžné praxe při činnostech na vyhrazených elektrických zařízení.

Změny v ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 zrušené národní přílohy.

Vyhláška č.73/2010 Sb. nám stanovuje vyhrazená technická elektrická zařízení a rozděluje je do tříd a skupin. Pro všechny VTEZ platí obecně povinnost osvědčit před uvedením do provozu bezpečnost těchto zařízení v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s technickou dokumentací. Povinností provozovatele tedy je zajistit si odborně způsobilou osobu, tedy revizního technika s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu pro provedení výchozí revize.

Pro zařízení třídy I., což jsou:

- zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (skupina A),

- zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů kde nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace (skupina B),

- zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních (skupina C),

- zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob (skupina D)

- zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D (skupina E),

již plynou povinnosti pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky VTEZ na základě oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru. Povinností těchto osob je bez zbytečného odkladu oznámit organizaci státního odborného dozoru zahájení montáže zařízení třídy I.

Po dokončení všech dodavatelských činností na novém VTEZ může provozovatel toto zařízení uvést do provozu pouze se souhlasným odborným a závazným stanoviskem organizace státního odborného dozoru.

Nedílnou potřebou (a to nejen pro vydání odborného stanoviska organizace státního odborného dozoru, ale pro revizní činnost a údržbu celkově) je archivace potřebné dokumentace. V zákoně č. 183/2006 Sb., Stavebním zákoně, je v § 154 vlastníku zařízení ukládána zákonná povinnost uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Toto ustanovení je pro výkon revizní praxe zásadní. Každý revizní technici se ve své praxi jistě setkal s faktem, že dokumentace k VTEZ jednoduše není k dispozici. To je běžná praxe provozovatelů. Případně revizní technik od provozovatele dokumentaci dostane, uvede ji v revizní zprávě ovšem nevšimne si, že daná dokumentace není dokumentací skutečného provedení, ale dokumentací ke stavebnímu povolení. A problém je na světě. Dokumentaci, kterou má revizní technik použít a uvést ve své zprávě je dokumentace skutečného provedení. Pokud není součástí dokumentace skutečného provedení protokol o určení vnějších vlivů, je opět povinností provozovatele tento dokument předložit, archivovat a současně v rámci užívání dle potřeby aktualizovat.

Vzhledem k faktu, že v nové ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 jsou již některé národní přílohy zrušeny (nejsou například uplatňovány volby stupňů ochrany v závislosti na druhu prostoru), je nyní velký díl odpovědnosti kladen především na projektanta a na stanovení způsobu ochrany před úrazem elektrickým proudem ve vztahu k rozsahům vnějších vlivů v jednotlivých prostorách.

Dost často se ve své praxi setkávám, že revizní technici určují vnější vlivy ve své revizní právě sami a přebírají tím odpovědnost a rizika na sebe. Samozřejmě existují i výjimky uvedené v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010, pro které není nutno protokol o vnějších vlivech vypracovávat.

Závěrem je třeba shrnout, že pro běžnou praxi výkonu revizní činnosti (ať už při výkonu výchozí nebo pravidelné revize) je důležitým a v mnoha případech i nezbytným podkladem dokumentace skutečného stavu a protokol o určení vnějších vlivů.

V případě, že zmíněné dokumenty nejsou předloženy je nutno vždy tento fakt uvést v zjištěných závadách dané revizní zprávy a popř. toto téma dále rozvinout v revizní zprávě.

Naopak povinností vlastníků revidovaných zařízení je tuto dokumentaci uchovávat a v rámci provozních změn i aktualizovat.

Cíl by měl být pro obě strany stejný: zajistit bezpečnost provozovaných zařízení v souladu s právními a technickými předpisy.


Tomáš Šimek (technický ředitel ve společnosti Inspecto s.r.o.)

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648