Ověření bezpečnosti strojního zařízení dle ČSN EN 60 204-1 ed.3:2019

V našem nejnovějším článku otevřeme problematiku výkonu ověření bezpečnosti strojních zařízení ve vztahu k nově vydané normě ČSN EN 60 204-1 ed.3:2019 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky.

Nejprve si definujme, pro jaká zařízení je tato norma určena.

ČSN EN 60 204-1 ed.3:2019 platí pro elektrická, elektronická a programovatelná elektronická zařízení a systémy strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem. Zařízení, na které se norma vztahuje začíná v místě připojení elektrického napájení k elektrickému zařízení stroje, definované v čl. 5.1.

INSPECTO Blog

Požadavky této normy se uplatňují na všechna elektrická zařízení nebo části elektrických zařízení, pracující se jmenovitým napájecím napětím nepřesahující 1000 V AC a 1500 V DC a s jmenovitými kmitočty nepřesahujícími 200 Hz. U této informace si je nutno uvědomit, že normou není stanovena dolní hranice napěťového rozsahu.

Norma nespecifikuje zvláštní požadavky, které mohou platit pro elektrická zařízení strojů, např. pokud jsou určeny pro používání na volném prostranství, zpracovávají nebo vyrábějí potencionálně výbušný materiál, nebo jsou určeny pro prostředí s nebezpečím výbuchu apod. K těmto specifikům je tedy nutno přihlédnout vždy při uvedení do provozu a ověření bezpečnosti. Nezahrnuje také veškeré požadavky na bezpečnost, které jsou stanoveny jinými normami nebo předpisy pro ochranu osob před jiným než elektrickým nebezpečím, plynoucí ze směrnice 2006/42/ES.

Při hrubém pohledu na ČSN EN 60 204-1 ed.3:2019 jsou zapracovány změny v těchto oblastech:

a) doplnění požadavků na řešení aplikací zahrnující výkonové transformátory (PDS)

b) revize požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

c) vysvětlené požadavky na ochranu proti nadproudům

d) požadavky na stanovení dovolených zkratových proudů elektrických zařízení

e) revidované požadavky a terminologie pro ochranné pospojování

f) nové uspořádání a revize kapitoly 9 včetně požadavků patřících k bezpečnému vypnutí momentu PDS, nouzového zastavení a ochraně řídících obvodů

g) revidované značky pro ovládací prvky řídících přístrojů

h) revidované požadavky na technickou dokumentaci

i) obecná aktualizace stávajících zvláštních národních podmínek, normativních předpisů a bibliografických odkazů.

Smyslem tohoto článku není zaměření se na jednotlivé kapitoly normy, nebo pitvání detailních rozdílů. Naším cílem je si projít kapitolu 18 Ověřování, kde se seznámíme s novinkami a zopakujeme si základní povinnosti revizních techniků.

Ještě než přistoupíme ke kapitole 18 Ověřování, tak si v krátkosti připomeneme, co má obsahovat technická dokumentace. Výrobce strojního zařízení uživateli poskytuje informace nutné pro identifikaci, přepravu, instalaci, použití, údržbu, vyřazení z provozu a odstranění elektrických zařízení.

Provozovatel (uživatel) by měl dbát na to, aby mu byly předány tyto základní dokumenty, týkající se informací o elektrickém zařízení:

a) hlavní dokument pro elektrické zařízení, který uvádí seznam doplněných dokumentů spojených s elektrickým zařízením.

b) dokument identifikující elektrické zařízení

c) informace o instalaci a montáži

d) instrukce o připojení k ochrannému obvodu současně přístupných cizích vodivých částí v blízkosti stroje

e) informace o fungování a provozu

f) informace o údržbě elektrického zařízení

g) informace o manipulaci, dopravě a skladování elektrického zařízení

h) informace pro patřičné rozebrání a manipulaci se součástkami

V rámci ověření bezpečnosti strojního zařízení se rozsah ověření uvádí v normě výrobku určené pro daný stroj. Pokud norma určená není, ověřování se provádí dle ČSN EN 60 204-1 ed.3:2019 a musí vždy zahrnovat body a), b), c) a h) dle čl. 18.1 a může být doplněna jedním nebo více body d) až g).

Jak bylo již zmíněno, technická dokumentace je při současném trendu technického vývoje strojních zařízení nezbytná, a u ověření bezpečnosti strojního zařízení to platí dvakrát. Revizní technik má dle čl. 18.1 za povinnost ověřit, že elektrické zařízení odpovídá jeho technické dokumentaci.

Dalším povinným úkonem je ověření podmínek pro ochranu automatickým odpojením od zdroje napájení. Zde jsou stanoveny dvě zkoušky.

První ověření spojitosti ochranného obvodu, kde se měří odpor mezi svorkou PE a příslušnými body, které jsou součástí ochranného obvodu.

U druhé zkoušky se ověřuje impedance poruchové smyčky. To je možno provést výpočtem, nebo měřením. Důležitým a často opomíjeným faktem ve zprávě o ověření bezpečnosti strojního zařízení je, že chybí údaje o potvrzení, nastavení a charakteristice přidruženého ochranného přístroje.

Třetí zkouškou je měření izolačního odporu mezi vodiči silového obvodu a ochranným obvodem elektrického zařízení.

Poslední povinnou zkouškou v minimálním rozsahu ověření dle ČSN EN 60 204-1 ed.3:2019 čl.18.1 je funkční zkouška, jejímž cílem je vyzkoušet všechny funkce elektrického zařízení.

Doplňující zkoušky jako zkoušky napětím dle čl. 18.3, kde je přiloženo maximální zkušební napětí, které je dvojnásobkem jmenovitého napájecího napětí nebo má hodnotu 1000 V, mezi vodiče silového obvodu a ochranného obvodu po dobu nejméně 1 sekundy a ochrana před zbytkovým napětím dle 18.4 u zařízení, které mají po odpojení od zdroje elektrického napájení zbytkové napětí je doporučeno provádět pouze v souladu s technickou dokumentací, případně rozpracovaným postupem měření. Revizní technik se tak vyhne případným škodám, které by mohly vzniknout zejména na elektronické části elektrického stroje.

Pokud dojde k modifikaci elektrického zařízení, musí se uplatnit požadavky z čl.18.7. Provede se nové ověření a zkoušení elektrického zařízení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat možným nepříznivým vlivům, které může mít přezkoušení na elektrické zařízení např. nadměrné namáhání izolace, odpojování vs. opětovné připojování přístrojů apod.

Závěrem lze konstatovat, že ověření bezpečnosti strojních zařízení v souladu s ČSN EN 60 204-1 ed.3:2019 kap.18 není bez průvodní dokumentace výrobce a hodnocení rizika dle posouzení rizika ČSN ISO 12100 při současném trendu automatizace strojních zařízení nikterak jednoduchá. Tímto článkem jsem se snažil poukázat na aktualizace v nové normě a znovu projít jednotlivé úkony ověření bezpečnosti strojního zařízení.


Tomáš Šimek (technický ředitel ve společnosti Inspecto s.r.o.)

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648