ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 v praxi revizního technika

Po více než roce již jistě každý revizní technik zaznamenal vydání normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem, která s účinnosti od 7. 7. 2020 plně nahradí stávající edici 2. Cílem tohoto článku je seznámit s rozdíly oproti předcházející edici ty z vás, kdo jste ještě neměli čas či možnost si novou normu přečíst.

V tomto krátkém přehledu se zaměříme na změny, které jsou důležité pro práci revizního technika.

První změnou, kterou se budeme zabývat, je revize článku 411.3.2.1, kde dle ed. 3 musí ochranný přístroj automaticky vypnout přívod vodiče vedení do obvodu nebo zařízení v případě poruchy v požadovaných časech. Dále požaduje, aby přístroj zajišťující automatické odpojení v případě poruchy byl alespoň vhodný pro odpojení vodičů vedení. Oproti ed.2 tento článek byl značně upraven, byly vynechány výjimky uvedené v 411.3.2.5 a 411.3.2.6 pro obvody, kde nebylo možno docílit automatické vypnutí běžným způsobem.

INSPECTO Blog

To, že tato výjimka byla z textu vyjmuta neznamená, že bychom se s tímto jevem nemohli setkat. Stále platí, že pokud nedokážeme automaticky odpojit zařízení při poruše v požadovaném čase, musí být zřízeno doplňující pospojování viz. čl. 411.3.2.6 ed.3 a případně se uplatňují podmínky uvedené v příloze D. na kterou nás nově odkazuje čl. 411.3.2.5 ed.3 například pro instalace s výkonovými měniči apod.

Maximální doba odpojení stanovená v tabulce 41.1 dle článku 411.3.2.2 ed.3 se nyní nově uplatňuje i na koncové obvody, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 63 A, jestliže je v nich jedna nebo více zásuvek.

Změnou prošly i požadavky určené pro zásuvky a pro napájení mobilních zařízení pro venkovní použití, kde bylo v minulosti již vyžadováno použití proudového chrániče s reziduálním proudem nepřekračujícím 30 mA pro obvody s jmenovitým proudem do 20 A. V ed.3 toto bylo rozšířeno i na AC zásuvky s jmenovitým proudem do 32 A a AC mobilní zařízení určená pro venkovní použití s jmenovitým proudem taktéž do 32 A.

Patrně nejzásadnější změnou je nová povinnost uplatňující se na světelné obvody v sítích TN a TT. Nový článek 411.3.4 ed.3 požaduje v prostoru samostatných domácností pro koncové AC obvody napájející svítidla použití doplňkové ochrany pomocí proudového chrániče s reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA.

V nové normě také najdeme v čl. 411.4.4 ed.3 doplňující informace k užití proudových chráničů v instalaci dle uvedených výrobkových norem např. EN 61008-1, EN 61009-1 a dalšími, jejichž použitím je splněn požadavek na požadovanou dobu odpojení uvedených tab. 41-1 ed.3.

U sítí IT stojí za zmínku vypuštění podmínky z čl. 411.6.2 ed.2 týkající se neživých částí splňující Ra x Id ≤ 120 V. Nyní se nově o omezení dotykového napětí ve stejnosměrných sítích neuvažuje, protože hodnotu Id je možno považovat za zanedbatelně nízkou.

Poslední změnou, kterou vám chci přiblížit, je změna týkající se požadavku z čl. 412.2.4.1 ed.3. pro vodiče a kabely instalované dle souladu s HD 60364-5-52 splňující požadavky na základní ochrany a ochrany při poruše.

Pro splnění požadavků čl. 412.2.4.1 ed.3 musí mít vodiče, jejichž izolace pro jmenovité napětí, uzavřených v elektroinstalačních kanálech a trubkách, jejichž izolační charakteristiky vyhovují uvedeným normám, nebo u kabelů postačujících pro to, aby vydržely elektrické, tepelné, mechanické a environmentální namáhání, stejnou spolehlivost jako poskytuje dvojitá izolace.

V rámci tohoto článku jsem se pro Vás snažil shrnout podstatné rozdíly mezi oběma edicemi z pohledu revizního technika. Z praxe vím, jak se přistupuje k nově vydaným normám zejména z pohledů investorů.

Závěrem je dobré si připomenout, že nová norma se již vztahuje na elektroinstalace, které jsou zřizovány po době vydání ČSN 33 2000-4-41 ed.3.:2018 a na ně tyto výše popsané podmínky či rozdíly uplatňovat. Každý revizní technik si jistě uvědomuje svou odpovědnost v konfrontaci s datem výchozí revize a správně použitými technickými normami pro zajištění bezpečnosti elektrického zařízení.


Tomáš Šimek (technický ředitel ve společnosti Inspecto s.r.o.)

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648